Met een integraal veiligheidsplan kunnen de diverse veiligheidspartners achter een gezamenlijke visie worden geschaard, de belangrijkste prioriteiten geselecteerd worden en van een concrete aanpak worden voorzien.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Bij het opstellen van het huidige veiligheidsbeleid heeft geen uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. We willen dan ook een nieuw meerjaren veiligheidsbeleid opstellen waarbij de inwoners, ondernemers, de raad en interne- en externe partners nauw betrokken worden, zodat er een breed gedragen integraal veiligheidsbeleid ontstaat voor de jaren 2019 t/m 2022.
Door draagvlak te creëren en helderheid te scheppen over de gezamenlijke doelen wordt een ieder in staat gesteld om vanuit zijn/haar eigen rol een bijdrage te leveren aan een veilig en leefbaar Opsterland.