Vanaf 2021 werkt gemeente Schiedam met een nieuw klimaatbeleidsplan, dat voortbouwt op het Programma Duurzaamheid dat in de gemeente liep van 2016 tot 2018 en het klimaatadaptatieplan uit 2019. Daarnaast worden in het nieuwe beleidsplan de Global Goals als vertrekpunt genomen.

Jaartal
2021
Gemeente

Hoewel de Global Goals op mondiaal niveau zijn bedacht, kan de meeste impact juist op lokaal niveau worden gemaakt. Daarom kiest Schiedam ervoor om in het klimaatbeleid de Global Goals sterk te verweven. Omdat de Goals een geheel zijn en niet los van elkaar gezien kunnen worden, vallen niet alle maatregelen in het beleid direct onder klimaatmitigatie of -adaptatie. Zij raken echter wel aan klimaatbeleid. Dit zorgt voor een volledigere klimaatbeleidsaanpak. 

Het klimaatbeleid wordt toegelicht in het rapport: ‘Klimaatbeleid Schiedam: een wereld te winnen’. Hierin wordt ook teruggeblikt op het vorige klimaatbeleidsplan dat liep van 2016 tot 2020. Het lijkt erop dat de meeste doelen uit dit plan behaald zijn of behaald zullen worden. 

Schiedam heeft 5 doelstellingen in het nieuwe klimaatbeleidsplan als prioriteit aangemerkt:

  1. 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990
  2. In 2050 is Schiedam CO2-neutraal
  3. Iedereen kan meedoen in de energietransitie
  4. Schiedam is voorbereid op extreme weeromstandigheden
  5. Het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de ecologische waarde in en buiten Schiedam

Om deze doelen te bereiken is het nieuwe klimaatbeleid onderverdeeld in 7 thema’s, zoals ‘Klimaat en duurzame mobiliteit’ en ‘Wonen, energie en klimaat’. In het rapport wordt per thema aangegeven aan welke van de doelstellingen dit bijdraagt, en aan welke Global Goals het thema is gekoppeld. Daarnaast wordt ook aangegeven in welke bestuurlijke kaders wordt gewerkt. 

Als het bijvoorbeeld gaat om het thema duurzame mobiliteit dan wordt ook gewerkt binnen het Verstedelijkingsakkoord, het Programma Duurzame Mobiliteit en de Mobiliteitsvisie. Daarnaast is dit thema gekoppeld aan Global Goal 9 (Hoogwaardige, duurzame en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie), 11 (Steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam) en 13 (Bestrijding van klimaatverandering en de effecten ervan).