De gemeente Zaanstad en zijn ketenpartners hielden een 'coalition of the willing'- bijeenkomst om een samenwerkingsagenda op te stellen.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Samenwerken aan een goede leefomgeving voor iedereen, die gezond en veilig is. Hoe kun je zo'n samenwerking goed inrichten en bestendigen?

Samenwerking is cruciaal om een eind te maken aan de stapeling van sectorale regels en loketten die het land op slot zetten. Initiatiefnemers moeten snel duidelijkheid krijgen over wat er kan en mag op een locatie.
Aan de bijeenkomst deden ongeveer twintig mensen mee van:
• de gemeente Zaanstad
• de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)
• de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland/GHOR
• de GGD Zaanstreek-Waterland
• Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier

De partijen kennen elkaar al, de bijeenkomst is erop gericht de samenwerking te bestendigen met het doel om gezamenlijk inhoudelijke, integrale adviezen te geven. De ketenpartners waren eerder al betrokken bij visievorming (in verband met de omgevingsvisie): ze werkten mee aan kennissessies over een gezonde en veilige leefomgeving. Ook waren ze betrokken bij planvorming, bijvoorbeeld rond het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het Hembruggebied. Zaanstad heeft de ambitie meer van zulke 'maakgebieden' te verwezenlijken. Ook bij de procesvorming zijn de ketenpartners elkaar tegengekomen. Er is een 'pressurecooker'- bijeenkomst gehouden met het oog op het proces van vergunningverlening. Hoe breng je dit terug van 26 naar 8 weken? Anderen kennen elkaar van regionale leergroepen rond VTH of de omgevingsdiensten.