De gemeente Dronten heeft het afgelopen jaar een bijzonder proces doorlopen. Nadat de beleidsperiode 2015-2018 is geëvalueerd heeft de gemeente samen met hun partners (voorveld en gecontracteerd) en de inwoners een interactief proces gelopen.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Een mooi voorbeeld van co-creatie en overheidsparticipatie. Er is een maatschappelijke agenda opgesteld met concrete doelen en indicatoren, er is vervolgens een gezamenlijke strategie geformuleerd om deze agenda te realiseren en daarna zijn concrete op de uitvoering gerichte themaplannen door de partners opgesteld in diverse bouwbijeenkomsten.

Hieruit zijn vele maatschappelijke coalities ontstaan, die met diverse vraagstukken aan de slag zijn.

De strategie is in november 2018 door de raad vastgesteld en recent zijn de themaplannen door de raad vastgesteld.

In 2015 kreeg de gemeente een fors aantal nieuwe taken in het sociaal domein als gevolg van de drie transities. Daarnaast werd er met de maatschappelijke partners samengewerkt, de nieuwe werkwijze in het sociaal domein uit in de Dronter Koers.

Nu 4 jaar later is door een onafhankelijk bureau gevraagd om een evaluatie te schrijven. In het kort: veel gaat goed, De Dronter Koers is een goed uitgangspunt en ondertussen een voorbeeld voor andere gemeenten.

Nu is het tijd voor de volgende fase. Daarbij gaat het om de realisatie van een andere rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke partners en gemeente. Met elkaar coalities vormen om veel meer in gezamenlijkheid de doelen te bereiken. De gemeente wil het efficiënter doen, met een kritische blik op de financiën en met een goede poortwachtersfunctie. Tussen intake en professionele hulp ligt nog een wereld aan informele mogelijkheden: het voorveld.

Deze strategie is de basis. Van hieruit volgt een uitwerking in vijf themaplannen:

  • Thema Participatie
  • Thema Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden
  • Thema Gezonde leefstijl
  • Thema Leefbaarheid en veiligheid
  • Opvoeden en opgroeien

Hoewel de themaplannen allemaal betrekking hebben op een eigen onderwerp, houden ze natuurlijk verband met elkaar. Deze strategie ondersteunt de concretisering en uitvoering van de vijf plannen, geeft richting en bevordert de samenhang en verbinding. Het zorgt ervoor om de focus te houden op hoe de doelstellingen en resultaten gezamenlijk bereikt gaan worden.

De strategie is gemaakt in samenwerking met maatschappelijke partners, raad, OBD en de gemeentelijke organisatie.