Deze nota heeft tot doel beleid vast te stellen met betrekking tot het toelaten van reclame-uitingen en terrassen. Door criteria aan te reiken, ontstaat er duidelijkheid en rechtszekerheid voor inwoners, winkeliers en ondernemers.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Voor bestaande reclame-uitingen die eerder zijn vergund, geldt het overgangsrecht. Zolang de reclame-uiting ongewijzigd blijft, mag deze blijven staan. Zodra er sprake is van wijziging, vervanging of verplaatsing, dan moet deze opnieuw getoetst worden aan het nieuwe beleid. Het terrassenbeleid gaat direct in. Omdat er geen terrassenbeleid was, geldt hier geen overgangsrecht. Terrassen dienen daarom vanaf nu aan het nieuwe terrassenbeleid te voldoen.

Wet en regelgeving
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Aanleiding

Het reclamebeleid van Druten was voor het opstellen van deze nota vastgelegd in meerdere documenten, of vindt daar zijn formele basis.

Doel van dit document is één integrale nota voor reclame- én terrassenbeleid. Voor het actualiseren van het reclamebeleid is naast het centrum ook gekeken naar overige gebieden. Deze nota bevat een volledig toetsingskader en heeft, door het beeldend materiaal, het karakter van een beeldkwaliteitplan.