De raad van de gemeente Ooststellingwerf 2018- 2022 heeft na de verkiezingen van 2018 een raadsprogramma opgesteld. In de informatiefase bleek dat vrijwel alle partijen bij de informateur hadden aangegeven grote voorstander te zijn van het opstellen van een raadsprogramma.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Raadsstuk

Grote drijfveer was de wens, gevoeld bij zowel coalitie- als oppositiepartijen, om meer gezamenlijk op te trekken, en niet per se of uitsluitend langs de lijnen van coalitie versus oppositie. Op initiatief van de grootste partij, OoststellingwerfsBelang is het raadsprogramma in zeer korte tijd tot stand gekomen. Input voor de gesprekken waren de punten uit het rapport van de informateur en de onderwerpen en thema's die door de partijen zijn ingezet bij de verkiezingen.

In twee informele openbare werkvergaderingen van de raad hebben de acht partijen gezamenlijk gewerkt aan de tekst van het raadsprogramma. De avonden werden extern begeleid door Paul van Ruitenbeek. De teksten kwamen tot stand aan parallel gehouden gesprekstafels. Per tafel stond een beleidsonderwerp centraal. Hierbij werd de indeling van de programmabegroting aangehouden. Van elke fractie was bij elke gesprektafel één vertegenwoordiger van elke fractie, voor zover mogelijk, aanwezig. Elke tafel werd ondersteund door een inhoudsdeskundig ambtenaar die het gesprek leidde en zo nodig feitelijke informatie kon verstrekken, en een medewerker van de afdeling communicatie voor het formuleren en noteren van de conceptteksten. Op 1 mei werden aan drie tafels de thema's (1) sociaal domein, (3) ruimtelijke en economische dienstverlening en (5) openbare orde en veiligheid besproken. Op 7 mei kwamen aan drie tafels de thema's (2) welzijn en educatie, (4) strategische projecten en (6) bestuur en dienstverlening aan de orde. De conceptteksten van elke tafel werd vervolgens plenair besproken en verfijnd.

Het raadsprogramma is vervolgens door de raad met algemene stemmen vastgesteld. Het nieuwe college is gevraagd om het raadsprogramma nader uit te werken in een uitvoeringsprogramma dat vervolgens ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.