Het raadsakkoord geeft de koers, de plannen en de financiële kaders weer voor de komende vier jaar. In deze programmabegroting worden de plannen naar concrete doelstellingen en activiteiten voor 2019 vertaald, binnen de financiële kaders die bij de perspectiefnota zijn vastgesteld.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota Persbericht / Nieuwsbericht

Op 21 juni 2018 is de perspectiefnota 2018-2022 behandeld waarbij invulling is gegeven aan het raadsakkoord 2018-2022 "Hart voor de leefomgeving".

Het college van burgemeester en wethouders presenteert voor 2019 een structureel sluitende begroting. In 2018 werd de gemeente Alphen-Chaam geconfronteerd met een tegenvallende septembercirculaire. Dit heeft ertoe geleid dat het college van B&W een eerste begrotingswijziging heeft gedaan om de begroting alsnog sluitend te krijgen.