De huidige CO₂-uitstoot door mobiliteit in de metropoolregio bedraagt circa 4,3 Mton per jaar. Zo’n 80% wordt veroorzaakt door het wegverkeer: het vervoer van mensen en goederen. De helft van de uitstoot door het wegverkeer is afkomstig uit vrachtvervoer, de andere helft uit personenverkeer.
Zonder maatregelen wordt een lichte groei van de CO₂-emissie door mobiliteitverwacht tot 2025 (circa 2%). Op basis van deze prognose moeten we een CO₂-reductie van 1.350 kton in 2025 realiseren om de gestelde regionale ambitie te
verwezenlijken.

Jaartal
2020
Afzender
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Trefwoorden

In het Programma duurzame mobiliteit werken de 23 gemeenten samen om bij te dragen aan het verduurzamen van mobiliteit. Het programma begint met een regionaal maatregelenpakket – fase 1. Besluitvorming over de individuele
maatregelen en de uitvoering ervan ligt bij de gemeenten zelf. Daarnaast heeft de MRDH-organisatie vanuit haar kerntaken een directe verantwoordelijkheid daar waar het gaat om het openbaar vervoer. Voor dit programma treedt de MRDH-organisatie op als procescoördinator en het programma heeft als doel regionale beleidsondersteuning te bieden aan de 23 gemeenten om de verduurzaming van mobiliteit te stimuleren.