PlusWonen is een project binnen de gemeenten Schiedam en Vlaardingen dat dichtbij huis individuele begeleiding, ondersteuning bij maaltijden en hulp met de dagelijkse activiteiten organiseert voor oudere inwoners.

Zorgaanbieder De Frankelandgroep biedt al deze vormen van zorg aan binnen één pakket voor ouderen die in eigen (aanleun)woningen wonen. Deze woningen zijn gesitueerd in een beschutte woonomgeving met een scala van voorzieningen in de nabijheid zoals ontmoetingsruimten, een restaurant en een winkel.

De regeldruk is dankzij dit project sterk afgenomen, omdat ouderen slechts één beschikking nodig hebben en De Frankelandgroep zelf de ruimte heeft om binnen deze ene beschikking alle zorg in te zetten die nodig is, zonder dat zij steeds een nieuwe toewijzing nodig hebben van de gemeenten (en de gemeenten deze dus niet hoeven af te geven).

De gemeenten hoeven namelijk maar één keer het beschikkingstraject te doorlopen en af te geven, de zorgaanbieder hoeft alleen het PlusWonen product te registreren (en niet alle verschillende vormen van zorg die binnen PlusWonen worden geboden) en de inwoners hoeft slechts één keer een beschikking aan te vragen waarmee alle zorg (ook in de toekomst) geregeld kan worden.

De gemeenten, de zorgaanbieder en de inwoners ervaren hierdoor alle drie minder regeldruk, terwijl tegelijkertijd ook de kosten dalen. De bewoners van PlusWonen geven daarnaast aan dat hun kwaliteit van leven hierdoor enorm is toegenomen. Gemiddeld waarderen bewoners hun kwaliteit van leven met 1,6 punten hoger!

Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Het initiatief voor deze pilot kwam van De Frankelandgroep en in eerste instantie waren de gemeenten terughoudend. De Frankelandgroep wist de gemeenten echter te overtuigen om de pilot te starten. Binnen de gemeenten en bij ROGplus en de Frankelandgroep zijn er medewerkers vrijgespeeld om de pilot uit te werken en om na te denken over bijvoorbeeld de verantwoording van de pilot.

Er is echter geen extra budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van de pilot, omdat beide partijen ervan overtuigd waren dat de pilot geld zou opleveren. Doordat er voor een andere vorm van financiering werd gekozen, nam de regeldruk af, kon er efficiënter gewerkt worden met als gevolg dat de kosten inderdaad afnamen.

Aan het einde van de pilot is er geëvalueerd. Daartoe heeft de Frankelandgroep een evaluatierapportage aangeleverd op basis van vooraf met ROGplus afgestemde evaluatiepunten. Daarnaast heeft ROGplus ook een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder een selectie van de deelnemers, waarbij zij ook heeft gekeken of dit de evaluatie-uitkomsten van de De Frankelandgroep staaft. Dit bleek het geval.

Op basis van de positieve evaluatie-uitkomsten heeft de pilot een plek gekregen in het structurele aanbod (en is er nu ook niet langer meer sprake van een pilot).

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Website

Kenmerken van het goede voorbeeld

  • Gericht op integrale zorg voor ouderen.
  • Volledig aanbod beschikbaar binnen één zorgaanbieder.
  • Inwoners ervaren een verbetering in kwaliteit van leven.
  • Regeldruk neemt fors af omdat met één beschikking alle zorg gedekt is en inwoners niet meerdere beschikkingen nodig hebben als zij ook meerdere zorgvragen hebben.
  • De kosten voor de gemeenten nemen af omdat de zorg per inwoner goedkoper is binnen de pilot dan buiten de pilot.
  • De zorgaanbieder kan personeel flexibel en daar waar nodig inzetten.

Wat is het goede voorbeeld?

PlusWonen is begonnen als pilot in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Zorgaanbieder De Frankelandgroep kreeg door de sanering van de verzorgingstehuizen te maken met appartementen die niet meer gebruikt konden worden voor verzorgingshuiszorg. De Frankelandgroep zag dit niet als een bedreiging, maar juist als kans: om de zorg voor de doelgroep ouderen die niet meer in aanmerking komen voor verblijf in een verzorgingshuis, op een andere, vernieuwde wijze te organiseren. De Frankelandgroep benaderde daarom de gemeente. Vanuit dit initiatief is de pilot PlusWonen gestart.

De Frankenlandgroep had vanuit hun visie om goede zorg juist zo dichtbij en flexibel mogelijk te organiseren, woningen gerealiseerd waar ouderen konden wonen en waar zorg dichtbij aanwezig was en flexibel ingezet kon worden. Voor de ouderen met een hulpvraag wordt er niet langer per product een aparte beschikking afgegeven, maar ontvangt De Frankelandgroep nu een bedrag waarvan zij alle zorg die zij nodig achten kunnen bekostigen. Op deze manier kan De Frankelandgroep zelf zorg op- en afschalen als dat nodig is en kan de zorg efficiënter worden ingezet omdat de bewoners op het terrein van De Frankelandgroep wonen.

Uit de evaluatie van de pilot bleek dat de inwoners van PlusWonen heel erg tevreden zijn. Ze gaven aan dat hun kwaliteit van leven significant is verbeterd.

Uit een narekening van de gemeente bleek ook dat de zorgkosten per cliënt sterk zijn verminderd. De Frankelandgroep kon de zorg zoveel efficiënter regelen dat de kosten die de gemeenten betaalden per inwoner in de pilot veel lager zijn dan de kosten voor ouderen die niet meededen aan de pilot. Dit wil zeggen dat het tarief dat in de pilot werd betaald als ‘all-in’ tarief goedkoper was dan de optelsom van de verschillende losse producten wanneer deze apart werden afgerekend. Om deze reden, en omdat de zorgaanbieder ook minder regeldruk ervoer, is er besloten om het aanbod PlusWonen toe te voegen aan het structurele aanbod.

Resultaat

Er zijn verschillende positieve resultaten geboekt naar aanleiding van de pilot. Het meest opvallende is dat inwoners die gebruik maken van de pilot, bij de kwaliteit van leven een stuk hoger scoren dan vóór de pilot met een stijging van maar liefst 1.6 op een schaal van 1 tot 10.

De zorgaanbieder heeft aangegeven dat de juiste zorg sneller ingezet kan worden, juist omdat de regeldruk is afgenomen en er geen aparte beschikkingen nodig zijn. Als een oudere bijvoorbeeld tijdelijk extra zorg nodig heeft, dan kan dit direct ingezet worden.

Voor de gemeente is de regeldruk afgenomen doordat er minder beschikkingen worden afgegeven en er in het facturatieproces minder verschillende producten worden gedeclareerd. Hierdoor is er minder controle nodig.

Tot slot zijn de kosten per deelnemer van de pilot lager dan de kosten die de inwoners in dezelfde doelgroep met hetzelfde zorgprofiel maken, die niet meededen aan de pilot.

Gerelateerde links

Contactgegevens

Naam

Dhr, A. Brijs

E-mail
a.brijs@schiedam.nl