Vanuit de Regionale Energie Strategie West-Brabant en de REKS Hart van Brabant is de opwek van energie door zonnepanelen op (bedrijfs-)daken een belangrijk onderdeel om te komen tot de doelstelling om in 2030 49% CO2-reductie te bereiken. Vanuit de maatschappij is er veel draagvlak voor het leggen van zonnepanelen op daken en dit heeft de voorkeur boven zonnevelden. Met het project zon op Bedrijfsdaken streven de gemeenten ernaar om zoveel mogelijk zonne-energie te realiseren op (bedrijfs-)daken binnen de ABG-gemeenten. Het project word gefaciliteerd vanuit het programma Sociale Innovatie van Enpuls.

Jaartal
2020
Gemeente
Trefwoorden
Type
Plan van aanpak

De specifieke situatie, mogelijkheden en behoeften van de ondernemer staan centraal. Aan de voorkant van het traject bepalen de businesscase, de middelen en de voorkeuren van de ondernemer welk model wordt gekozen. Op deze manier ontstaat er commitment bij de ondernemer om door te pakken om panelen op zijn / haar daken te realiseren. De gemeente wil de ondernemer hierbij concreet op weg helpen door een onafhankelijk adviseur in te schakelen om de specifieke mogelijkheden in beeld te brengen. De gemeenten willen zoveel mogelijk ondernemers enthousiasmeren en
daarmee zoveel als mogelijk projecten realiseren. Ondernemers worden daarbij geholpen om zo vertrouwen te krijgen in de lokale aanpak en de potentie om zelf het rendement te benutten.
Kortom de aanpak is er op gericht om stapsgewijs toe te werken naar commitment van de ondernemer.

Aanleiding

Ondanks de hoge mate van geschiktheid van (bedrijfs-)panden voor het plaatsen van zonnepanelen zijn er nog weinig (MKB-) ondernemers die daadwerkelijk tot realisatie komen. Veel ondernemers ervaren te veel drempels, zoals bijvoorbeeld de investering, de technische risico’s en onduidelijkheden. De marktsituatie waarbij leveranciers met belangen in zonnepanelen de ondernemers benaderen helpt hier niet aan mee. De gemeenten willen daarom als onafhankelijk aanjager het plaatsen van zonnepanelen stimuleren en daarbij de voorgenoemde drempels zoveel als
mogelijk wegnemen.