Op het gebied van onderwijshuisvesting staat Den Haag ook voor een uitbreidingsopgave. Redenen te over om een integrale afweging te maken over groei, spreiding, nieuwbouw dan wel renovatie en verhuizingen van scholen. staat Den Haag ook voor een uitbreidingsopgave.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

De groei van de stad met 4.000 tot 5.000 inwoners per jaar vraagt om meer capaciteit. Dit kan deels gerealiseerd worden via uitbreiding van de capaciteit op bestaande schoollocaties, maar zeker is dat er ook nieuwe schoollocaties nodig zijn. 

Daarvoor zal in 2019 één integraal huisvestingsplan (IHP) worden opgesteld voor de hele stad, waarin in samenspraak met de schoolbesturen alle schoolgebouwen tegen het licht worden gehouden en waarin voor primair, voortgezet, speciaal en internationaal onderwijs de investeringsbehoefte tot 2030 in beeld wordt gebracht. Daarbij worden op basis van een goede analyse indicatieve afspraken gemaakt welk schoolbestuur waar welk aandeel van de groei van het aantal leerlingen zal bedienen. Het stedelijk IHP zal eind 2019 aan uw raad worden voorgelegd ter vaststelling. De toekenning van middelen op projectniveau middels het jaarlijks vast te stellen Programma onderwijshuisvesting blijft een bevoegdheid van het college, binnen de kaders van de door de raad vastgestelde begroting en verordeningen betreffende onderwijshuisvesting.

In deze notitie wordt u meegenomen in de wereld van onderwijshuisvesting, de opgaven van deze tijd en de wijze waarop daar in Den Haag mee omgegaan zal worden. Eerst wordt in deel A ingegaan op de huidige werkwijze, rol en verantwoordelijkheden, de stand van de vastgoedportefeuille en het vigerend wettelijk kader. In deel B wordt vervolgens ingegaan op de uitdagingen van maatschappelijke ontwikkelingen, onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in het wettelijk kader, met gevolgen voor onderwijshuisvesting. Welke inhoudelijke en procesmatige veranderingen worden voorgesteld komt in deel C aan bod. Het stedelijk IHP is de voornaamste aanpassing; overige zaken kunnen leiden tot aanpassingen van de Verordening onderwijshuisvesting, die evenals het IHP aan uw raad zullen worden voorgelegd.