Deze omgevingsvisie nodigt inwoners, ondernemers, investeerders, maatschappelijke organisaties en anderen uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Gennep. De omgevingsvisie helpt om samen te blijven werken aan een aantrekkelijk Gennep.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

De samenleving is volop in beweging. Denk aan de klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie, de toenemende technologisering en digitalisering, veranderingen in de bevolkingsopbouw en schaalvergroting in de landbouw. Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op het dagelijks leven. Ook de maatschappelijke verhoudingen veranderen, net als de rol van de overheid. Inwoners en bedrijven nemen steeds meer zelf het initiatief om vraagstukken op te pakken. De gemeente stimuleert en faciliteert steeds meer. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, is het belangrijk een nieuwe, integrale omgevingsvisie op te stellen voor de gemeente Gennep. Deze omgevingsvisie is ook de verplichte opvolger van de bestaande structuurvisie en loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente wat hun visie voor de komende 10 tot 15 jaar is op de fysieke leefomgeving. Dat kan niet zonder de inbreng van en samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Samen met hen is deze omgevingsvisie tot stand gekomen. Het is dan ook niet het sluitstuk van de dialoog, maar een start van een proces waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente samen blijven optrekken om de fysieke leefomgeving van de gemeente verder vorm te geven.