Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Grond is op veel plekken in Nederland schaars. De overheid streeft bij ruimtelijke ontwikkeling naar een efficiënte en eerlijke verdeling van de grond. Voor u ligt de Nota Grondbeleid 2018-2021 van de gemeente Noordenveld. Deze Nota vervangt de Nota Grondbeleid van 2009-2012, een uitgebreide Nota, die tot stand is gekomen ten tijde van de invoering van de Wro1 juni 2008. De gemeente maakte de stap van beheer- naar ontwikkelgemeente en stond toen voor het opstellen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden. Deze Nota Grondbeleid was het eerste beleidskader, waarin de gemeente heeft vastgelegd op welke wijze zij haar ruimtelijke doelstellingen wilde
bereiken.
Deze Nota Grondbeleid 2018-2021 is een herziening van de Nota Grondbeleid 2009-2012. Het is de basis voor een transparante en eenduidige werkwijze bij de uitvoering van het grondbeleid door de gemeente Noordenveld. Via deze Nota Grondbeleid heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld waarbinnen het College het grondbeleid uitvoert.