In de woonvisie staat wat het woonbeleid voor de komende jaren is en hoe/waarom hiervoor gekozen is. Belangrijkste uitgangspunt is de focus op diversiteit, betaalbaarheid en kwaliteit. Voor de sociale huurvoorraad ligt de nadruk op betaalbaarheid en kwaliteit.
 

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota Website

In de afgelopen jaren hebben we samen met onze woonpartners hard gewerkt om het wonen in Zaanstad te verbeteren. Op verschillende punten zijn we goed op weg. De woonvisie Verder met Zaans Mozaïek en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma wonen 2015-2019 gaf de afgelopen jaren richting aan deze activiteiten. Dit beleid werd tijdens het staartje van de crisis vastgesteld.
Veel van de uitgangspunten en ambities uit de woonvisie van 2015 zijn nog steeds geldend. We blijven inzetten op gedifferentieerde woonmilieus, kwalitatief goede woningen en goede leefbaarheid in alle Zaanse wijken. De gewijzigde marktomstandigheden en nieuwe uitdagingen vragen echter ook om een actualisering. Deze actualisatie is ook nodig om nieuwe afspraken met de corporaties en huurdersorganisaties voor de periode 2020-2024 te maken.

De gemeenteraad heeft via ‘omgekeerde besluitvorming’, een proces waarbij de raad bij de start meedenkt en beleidsuitgangspunten meegeeft, richting hieraan gegeven. De opgehaalde onderwerpen en richtingen vormen belangrijke input voor deze woonvisie en het uitvoeringsprogramma. 

De gemeenteraad heeft zes belangrijke opgaven benoemd die doorslaggevend zijn voor de verdere groei en ontwikkeling van Zaanstad: verstedelijking, economische ontwikkeling, kansengelijkheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Deze opgaven hebben verschillende dwarsverbanden met de woonvisie en het uitvoeringsprogramma.

De gemeente Zaanstad gaat bij nieuwbouwlocaties projectontwikkelaars vooraf meegeven hoeveel sociale huurwoningen er moeten komen. Zaanse woningcorporaties gaan zich op hun beurt actief inzetten om zelf locaties te verwerven. Met deze twee belangrijke afspraken moet  de woningbouwproductie worden versneld. Ze zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2019 die de gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties op 13 december hebben ondertekend. Deze afspraken maken de raamovereenkomst 2016-2020 voor het komende jaar concreet.