Deze Visie op Inclusie is een overkoepelende, samengestelde visie die over de verschillende
domeinen heen gaat en die voor zowel medewerkers van de gemeente als inwoners van de
gemeente betekenis heeft. 

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

Inclusie gaat over de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. De Visie op Inclusie van de gemeente Ooststellingwerf is tot stand gekomen in overleg met verschillende belangengroepen.

Inclusie binnen de gemeente Ooststellingwerf is onder andere goed terug te vinden in de Visie op Samenleven die door het sociaal domein is ontwikkeld. Deze visie heeft veel onderwerpen in zich die te maken hebben met de onderwerpen die centraal staan binnen het VN- verdrag voor mensen met een Handicap. Deze Visie is onderverdeeld in vier thema’s (Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Gezond Opgroeien). Binnen deze thema’s zijn een aantal resultaatgebieden beschreven.

Naast deze visie is er ook een sterke verbinding met het VN-verdrag in het beleidsstuk “Op weg naar een Inclusief Ooststellingwerf 2019-2021”. Dit beleidsstuk gaat onder andere over de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is er een Visie op Dienstverlening opgesteld waarbinnen er nadrukkelijke aandacht is voor passende dienstverlening voor mensen met een beperking van welke aard dan ook. Bij de plannen die binnen deze visie worden gemaakt wordt er nagedacht over de impact die deze plannen hebben op de manier waarop mensen met een beperking met de gemeente communiceren. 

In deze visie wordt ingegaan op het groeiproces dat ten grondslag ligt; op de totstandkoming van deze visie en wordt de ambitie die de gemeente zich heeft gesteld uiteengezet. Verder worden de doelen die er voor de komende periode zijn opgesteld besproken en de samenwerking met de uitvoeringsprogramma’s van de Visie op Samenleven besproken. In bijlage 1 is een overzicht met betrekking tot de realisatie en de financiën opgenomen. Bijlage 2 is een overzichtelijke visualisatie van de ambities voor de komende periode.