Het is een grote operatie binnen de overheid: het invoeren van de Omgevingswet. Ter voorbereiding op het Omgevingsplan heeft Leiden 14 verordeningen over de buitenruimte samengevoegd in één Verordening fysieke leefomgeving.

Jaartal
2021
Gemeente

Daarnaast gebruikt Leiden deze klus om de leesbaarheid van de verordeningen voor inwoners te vergroten. Op deze manier willen zij de dienstverlening verbeteren. Immers, als de gemeente regels begrijpelijker opstelt, kunnen mensen er ook beter mee aan de slag.

Daar waar het mogelijk was, zijn regels positief geformuleerd volgens het uitnodigende ‘ja, mits-principe’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Dus zeggen wat mag, in plaats van wat er niet mag. Dat stimuleert initiatief vanuit de stad.

Een rondgang onder andere gemeenten en juristen maakt duidelijk dat Leiden een van de weinigen in Nederland is, die zo ver is met een Verordening fysieke leefomgeving. Om de opgedane kennis intern te borgen en extern te delen heeft de gemeente Leiden een handreiking opgesteld met leerervaringen. Het Leidse proces van het opstellen van een Verordening fysieke leefomgeving blijkt waardevol voor inwoners en ambtenaren.

De handreiking bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over hoe zij in Leiden tot een Verordening fysieke leefomgeving zijn gekomen. Het proces en de keuzes die gaandeweg zijn gemaakt worden toegelicht. Het tweede deel gaat specifiek over het herschrijven van regels op een manier dat deze veel beter te begrijpen zijn, niet alleen voor burgers maar ook voor medewerkers.

Deze handreiking:
- is in het bijzonder bedoeld voor gemeenteprofessionals die bezig zijn met het
moderniseren van de gemeentelijke regelgeving ter voorbereiding op de Omgevingswet
- kan helpen bij het inzichtelijk krijgen van wat er met deze regelgeving moet worden
gedaan
- is ook bedoeld voor hen die gemeentelijke verordeningen opstellen of aanpassen en kan tips geven bij het schrijven van verordeningen op een manier dat ze beter aansluiten bij wat er onder de Omgevingswet van gemeenten wordt gevraagd.
- kan ook worden gebruikt voor verordeningen uit andere domeinen dan de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld voor het sociaal domein. Het harmoniseren en vereenvoudigen van regels is op meer terreinen relevant.