De verschillen tussen de leefwerelden in Eritrea en Nederland zijn groot. Dit maakt dat de integratie
van Eritrese nieuwkomers ingewikkeld is en extra ondersteuning nodig is, zo blijkt uit recent verschenen
onderzoeken1. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deed in het voorjaar van
2018 een uitvraag naar ondersteuningsbehoeften voor Eritrese nieuwkomers bij gemeenten. De 40
gemeenten die reageerden, zijn destijds verenigd in een kennisnetwerk (inmiddels opgeheven). Zij
geven aan behoefte te hebben aan extra ondersteuning, omdat zij hun Eritrese inwoners moeilijk
kunnen bereiken en de communicatie moeizaam verloopt. Bovendien zien zij problemen op alle
leefgebieden waaronder psychische problemen, schulden, gebrek aan dagbesteding en beperkte
digitale vaardigheden.

Jaartal
2020
Gemeente

Dit rapport gaat over de uitgevoerde klantreizen in vijf gemeenten: Haarlem, Hellendoorn, Katwijk,
Leeuwarden en Roosendaal. Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over het
proces van de klantreis. De verschillende stappen van een klantreis worden beschreven en geïllustreerd
met voorbeelden uit de gemeenten. Hoofdstuk 2 gaat over de inhoud van de gesprekken die
gemeenten hebben gevoerd met de Eritrese nieuwkomers. De informatie uit de gesprekken draagt
bij aan het vergroten van kennis over de doelgroep. Hoofdstuk 3 gaat over de vraag wat de klantreis
oplevert voor gemeenten, ketenpartners en Eritrese nieuwkomers. Als afsluiting staan in hoofdstuk 4
aandachtspunten en praktische tips voor gemeenten die ook een klantreis willen uitvoeren.