Iedereen in Goes verdient een gelijke kans om zijn of haar talent te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien. Dit betekent dat de gemeente Goes jongeren de aandacht wil geven die zij nodig hebben én die ze verdienen. Waar die aandacht onder andere uit bestaat, staat in dit nieuwe jeugdbeleidsplan.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Eind 2011 is het beleidsplan ''Inzetten op Jeugd" vastgesteld. Sindsdien zijn er veel stappen gezet en is er veel veranderd. De taken en verantwoordelijkheden lagen destijds met name op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, onderwijs en preventie. Met de komst van nieuwe taken en verantwoordelijkheden is veel tijd en aandacht besteed aan het bieden van de juiste hulp aan jonge inwoners die dat om wat voor reden dan ook nodig hadden. De komende jaren staan in het teken van de transformatie. Dat betekent voor het jeugdbeleid dat er nog meer ingezet moet worden op het verbinden van de taken op het gebied van het preventieve jeugdbeleid met de taken voor de jeugdzorg

De jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten en mogelijkheden kunnen benutten. Dat is de missie. Hierbij neemt de gemeente Goes primair de rol in van regisseur. Dit houdt in dat ouders, jongeren en initiatieven rondom jongeren gefaciliteerd moeten worden, ondersteunen, stimuleren en zo nodig zelf initiëren.

Een aantal uitgangspunten zijn:
-  Mogelijk maken dat jongeren kansen en talenten ontdekken en benutten;
-  Hulp en ondersteuning zo veel en zo vroegtijdig als mogelijk in de eigen omgeving;
-  Inzet voor jongeren op elkaar afstemmen en verbinden;
-  De jongere is leidend bij het bepalen wat nodig is;
-  Eigen kracht van jongere en zijn omgeving benutten en versterken;
-  Door te investeren in kwaliteit, efficiënter omgaan met beschikbare middelen;
-  Lokale initiatieven de ruimte geven.

Aan de hand van deze uitgangspunten zijn de speerpunten geformuleerd, binnen de domeinen gezondheid, veiligheid en talent.