Jaartal
2018
Gemeente
Type
Infographic Rapportage

Elke gemeente is verplicht om eens per jaar verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over het gevoerde integriteitbeleid en de naleving van de gedragscode.
Hiermee voldoet de gemeente aan een verplichting uit de Ambtenarenwet.