Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Wolden 2020-2023 geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Op basis van onder andere een inventarisatie onder inwoners aan de hand van een vragenlijst, gesprekken met professionals, de adviesraad sociaal domein
en het ondernemersplatform en de reeds uitgezette koers in het collegeprogramma en de doelen uit de programmabegroting zijn de speerpunten voor de komende vier jaren opgesteld.
De 5 speerpunten zijn:
• Woninginbraken
• Huiselijk geweld
• Digitalisering (cyberpesten, hacken, spookfacturen,
oplichting, sexting)
• Ondermijning / georganiseerde criminaliteit
• Aanpak van alcohol en drugs als oorzaak van problemen

De overige aandachtspunten zijn:
• Evenementen en veiligheid
• Prostitutie en mensenhandel
• Arbeidsmigranten
• Geweld tegen hulpverleners
• Brandveiligheid
De acties om deze speerpunten te realiseren worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan.