Het gaat niet om de regel, maar om de bedoeling van die regel. Deze notie uit de Omgevingswet is voor de stad Utrecht de leidraad om stapsgewijs te werken aan een omgevingsvisie en de voorbereiding op het omgevingsplan.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Overig type

Het is een verrassend praktisch denkraam, al blijkt het leven (natuurlijk weer) lastiger dan de leer.

In het kort komt de aanpak hierop neer: Utrecht haalde de bezem door al het vigerend ruimtelijk beleid. Wat er overbleef, is samengevat op een handzame a4 per beleidsveld. Dit stedelijk kader vormt de omgevingsvisie 1.0.

Nu gaat Utrecht wijk voor wijk in gesprek met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Wat zijn de wensen? Hoe verhoudt zich dat tot het beleid? Dit mondt uit in een omgevingsvisie. Bij het maken van een omgevingsplan moet het ongeveer net zo gaan. Wat zijn de algemene regels voor de stad? Zijn er in het gebied redenen om van de regel af te wijken op grond van de bedoeling die in de visie staat? Het idee is steeds de koppeling te maken tussen de visie en de regels die daaruit voortvloeien.

Wet en regelgeving
Omgevingswet