Het GGM biedt informatiemodellen die gemeenten helpen om een eenduidige blik te krijgen op alle gegevens van de gemeente waardoor ze versneld kunnen inspelen op informatiegestuurdwerkenvraagstukken.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Website

Binnen Delft wordt het GGM ingezet als het centrale datamodel in het datawarehouse (DWH) voor de classificatie van gegevens in het kader van de AVG en het vormt de basis voor het datamanagementbeleid.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente rondom een aantal onderwerpen zoals het Sociaal Domein, VTH en Dienstverlening meerdere samenwerkingsinitiatieven met andere gemeenten opgezet en de praktische toepasbaarheid en schaalbaarheid van het GGM buiten de grenzen van Delft getoetst. Het GGM wordt momenteel door meerdere gemeenten (groot en klein) en landelijke initiatieven (zoals common ground, DSO) praktisch ingezet als het onderliggende datamodel voor de verschillende applicaties, informatieproducten, API’s, dashboards, rapportages. Elke applicatie, API of BI Dashboard heeft immers een onderliggend datamodel.
Concreet biedt het GGM informatiemodellen die gemeenten helpen om een eenduidige blik te krijgen op alle gegevens van de gemeente waardoor ze versneld kunnen inspelen op informatiegestuurdwerkenvraagstukken. Zij weten welke gegevens ze hebben en waar ze zitten. Een wereld van mogelijkheden gaat hiermee open om beter te kunnen sturen in beleidsdomeinen die sterk aan verandering onderhevig zijn, denk aan het sociaal domein, gebiedsontwikkeling, ondermijning.
Daarnaast draagt het bij aan een van de basisprincipes van common ground (namelijk het lostrekken van gegevens en applicaties).

Sociaal-maatschappelijke waarde
Het GGM is als open source model gedeeld voor hergebruik en samenwerking met andere gemeenten. Nederland kent op dit moment een lappendeken aan standaarden voor gegevensuitwisseling en informatiemodellen. Samenhang tussen deze standaarden is echter beperkt en het gebrek aan domein-specifieke modellen maakt het onmogelijk om het gemeentelijke datalandschap uniform in kaart te brengen.
In de uitwerking van het GGM zijn zoveel mogelijk relevante standaarden in samenhang binnen de afzonderlijke domeinen opgenomen. Hierdoor heeft de gemeente veel beter grip op welke gegevens gemeenten allemaal in huis hebben, in welke applicaties deze gegevens leven en hoe deze samenhangen. In principe is, gemeente-onafhankelijk, de volledige gegevensarchitectuur van een Nederlandse gemeente hierin beschikbaar. Gemeenten zijn immers grotendeels verantwoordelijk voor dezelfde taken, met onderliggend dezelfde gegevens.
Met een gemeenschappelijk gegevensmodel kunnen gemeenten versnelling brengen en samenwerking bevorderen in het kader van informatiegestuurdwerken en hierdoor veel sneller relevante informatie bijeenbrengen voor bijvoorbeeld beleids- en planvorming (bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet). Daarnaast stimuleert het de uitwisselbaarheid van gegevens met andere gemeenten en tussen beleidsdomeinen (zij spreken immers dezelfde taal) waardoor oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken tussen gemeenten deelbaar zijn en een geïntegreerde aanpak over silo’s heen mogelijk is.

Wat maakt dat de casus (potentieel) deelbaar/opschaalbaar is en dus bruikbaar voor collega-gemeenten?
Het GGM is een informatiemodel waarbinnen de gegevens (en definities) van alle taakvelden van alle Nederlandse gemeenten zijn te vinden. Hierin is de generieke en volledige gegevensarchitectuur van de Nederlandse gemeenten uitgewerkt. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor dezelfde taken met onderliggende dezelfde gegevens. Het GGM is als opensource gepubliceerd via GitHub en er zijn verschillende samenwerkingsinitiatieven opgezet met verschillende gemeenten ter versnelling van het IGW proces, waarbij verbeteringen aan het model online (op GitHub) gepubliceerd worden.

Het gegevensmodel en de wijze waarop het toegankelijk is gemaakt zijn nadrukkelijk bedoeld om ook in te zetten bij andere gemeenten en/of belanghebbenden. Het afgelopen jaar heeft de gemeente het GGM in verschillende contexten aan gemeenten gepresenteerd en meerdere samenwerkingsinitiatieven opgezet rondom de inzet en doorontwikkeling van het GGM met als doel: toetsen van het GGM aan de praktijk. En met succes, al meerdere gemeenten hebben het GGM gebruikt voor verschillende IGW projecten.

Met een gelijkwaardig datafundament (GGM) kunnen gemeenten de koppeling tussen bronapplicaties en het GGM delen en ‘kopiëren’ naar andere gemeenten, maar ook de BI producten die zij maken kunnen eenvoudiger hergebruikt worden.

Dit praktijkvoorbeeld eindigde in de top 12 van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.


#delers2022