In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Gouda mag zich rijk rekenen met een bloeiend cultureel klimaat. Succesvolle voorzieningen en enthousiaste organisaties en inwoners zorgen voor een dynamische en aantrekkelijke stad. 

Met de Kadernota 2017-2020 zijn voor 2016 incidentele middelen beschikbaar gesteld en is besloten om de subsidie voor 2016 met terugwerkende kracht te indexeren. Met het oog op de begrotingsvoorbereiding is bovendien al met de financiële uitwerking van het Actieprogramma in de eerste begrotingswijziging 2017 voorgesteld een aantal incidentele en structurele maatregelen te treffen teneinde de culturele basisinfrastructuur toekomstbestendig te maken. Deze cultuurnota vormt het beleidsmatige sluitstuk van dit traject.

Deze nota is uitgebouwd uit een aantal delen:
- In deel 1 wordt stil gestaan bij de waarde van cultuur en een terug blik op de ontwikkelingen in de culturele sector van Gouda.
- Deel 2 beschrijft de voorgestelde speerpunten van het cultuurbeleid voor 2018-2022 inclusief een vertaling naar activiteiten door de culturele basisinfrastructuur.
- In deel 3 wordt aandacht besteed aan de rol en verantwoordelijkheden van de culturele basisinfrastructuur en van de gemeente, de governance, wet- en regelgeving, de subsidiesystematiek, en specifieke aandachtspunten in relatie tot de subsidie.
- Deel 4 geeft ten slotte de financiële consequenties weer.