Het Bouwdepot is een geslaagde aanpak, daar het op een hele directe manier geld geeft aan jongeren in een kwetsbare positie die niet naar school of werk kunnen en anders in de schulden belanden. Inmiddels zijn geïnteresseerde gemeenten opgestaan (met lef!) die aan de slag willen met het Bouwdepot.

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Website

De eerste gemeenten steken flink hun nek uit en hierdoor is er recent ook landelijke aandacht gekomen voor het ontbreken van ruimte binnen de Participatiewet om bij jongeren aan de slag te gaan met innovatieve aanpakken als het Bouwdepot. Er zijn kamervragen gesteld, er is een motie aangehouden die kon rekenen op een meerderheid en we hopen dat het ons lukt met gemeenten/VNG samen om in 2022 aanpakken als het Bouwdepot voor alle gemeenten mogelijk te maken. Het Bouwdepot is volop met de gemeente Eindhoven aan de slag, binnenkort starten drie andere gemeenten en er zit meer in de pijplijn. Eindhoven heeft de aanpak zelfs als centrale strategie geïmplementeerd en het Bouwdepot werkt met deze gemeente aan duurzame implementatie. Het Bouwteam -bestaande uit een interdisciplinaire mix van ontwerpers, wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers, journalisten en ervaringsdeskundigen - is erin geslaagd is om deze aanpak zowel op gemeentelijk als landelijk niveau op de agenda te zetten.

Het Bouwdepot stuurt op vertrouwen en wil de bestaanszekerheid voor thuisloze en/of jongeren in een gemarginaliseerde positie veilig stellen. Jongeren van 18 tot 20 jaar die er alleen voor staan, krijgen een jaar lang een stabiel maandelijks inkomen als breekijzer op weg naar perspectief. Vanuit financiële rust, aansluitend bij de intrinsieke motivatie van deze jongeren, komen er ruimte voor herstel en kansen om aan persoonlijke doelen te werken op weg naar school of werk. Daarmee is het een meer radicale en eenvoudiger manier van werken dan gebruikelijk binnen het sociale domein, uniek in Nederland. Het Bouwdepot zet jongeren zelf aan het stuur van de verandering en daardoor krijgen ze de regie weer terug over hun leven. De jongeren mogen het maandelijkse bouwbudget inzetten voor uitvoering van hun persoonlijke bouwplan. Deze aanpak werkt, zo blijkt uit het evaluatierapport door bureau DRIFT(2021). Daarnaast is het Bouwdepot erin geslaagd om de filosofie van werken, sturen en ontwerpen op basis van vertrouwen op de landelijke agenda te krijgen. In het Bestuurlijk Overleg d.d. 9 december jl. (onder leiding van staatsecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS, vergezeld door wethouders vd 14 participerende gemeenten in het AP-D&TJ) werd de Bouwdepotaanpak expliciet genoemd als voorbeeld voor een nieuwe houding en werkwijze waarin vertrouwen het kernwoord moet zijn

Het Bouwdepot (www.hetbouwdepot.nl) is een een lerende aanpak en uitgewerkt tot een toolkit 1.0 en training voor geïnteresseerde ambtenaren en begeleiders bij zorgaanbieders. Er is gekozen voor een multimediale werkwijze waarbij informatie via schrift, audio(podcasts) en de website ontsloten kan worden. Daarmee is deze aanpak overdraagbaar en verduurzaamd. De toolkit geeft randvoorwaarden, maar biedt ook vrijheid om per gemeente eigen accenten te leggen. In 2022 zal een volgende versie beschikbaar komen. Het Bouwdepot gaat uit van vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Het kan daarom niet zonder positieve beeldvorming en daarom is ook het Beelddepot ontwikkelt. Doel is om dakloze jongeren in het juiste perspectief te zien. Het Beelddepot (www.hetbeelddepot.nl) is een eigentijdse landelijke beeldbank i.o. en ontwikkeld met een diverse groep beeldmakers en jongeren voor media en beleidsmakers bij gemeenten en Rijk. Stigmatiserende labels rondom dakloosheid versterken een negatief zelfbeeld en zorgen voor een NIMBY-effect in de wijken. Media en beleidsmakers houden vaak negatieve associaties in stand. De ontwerpende onderzoeksaanpak waarmee het hele traject ontwikkeld is, gaat uit van een interatief proces met de doelgroep zelf en begeleiders waarbij nieuwe inzichten de aanpak voortdurend aanscherpen. Een raad van critical friends - bestaande uit wetenschappers, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen - wordt systematisch geconsulteerd om te reflecteren op de aanpak en nieuwe ontwikkelstappen.

Dit praktijkvoorbeeld eindigde in de top 12 van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.

Gerelateerde links