Samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel. De gemeente Littenseradiel wordt heringedeeld met Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Overig type Raadsstuk Website

Zeven Friese gemeenten hebben op eigen initiatief en in gezamenlijkheid besloten om over te gaan tot gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018, door middel van een opsplitsing, een samenvoeging en twee lichte samenvoegingen.

De volgende drie nieuwe gemeenten worden per 1 januari 2018 gevormd: 

  • Leeuwarden, als gevolg van een lichte samenvoeging van huidige gemeente Leeuwarden met gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel.
  • Súdwest-Fryslân, als gevolg van een lichte samenvoeging van de huidige gemeente Súdwest-Fryslân met een deel van de gemeente Littenseradiel
  • Westergo (werknaam), als gevolg van een samenvoeging van de huidige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een deel van de gemeente Littenseradiel.

Met dit samenspel van gemeentelijke samenvoegingen worden sterke gemeenten gevormd die voldoende robuust zijn om het complexe takenpakket te kunnen hanteren en om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Deze koers is geïnitieerd door de gemeentebesturen en kent een breed maatschappelijk draagvlak. Het te doorlopen herindelingsproces kent een wettelijke basis in de Wet Arhi (Algemene regels herindeling). Met deze nieuwe gemeenten wordt de bestuurskracht in Noordwest-Fryslân verder versterkt.

Uitgangspunten
Het voorgestelde samenspel van drie herindelingen is uniek in Nederland. Niet eerder was er sprake van een constellatie waarin zeven gemeenten betrokken zijn, waarvan een gemeente zich opsplitst en zo drie (nieuwe) gemeenten gevormd gaan worden. De voorgestelde herindelingen zijn geen doel op zich, maar een middel om toekomstbestendige
gemeenten te vormen die hun wettelijke taken kunnen uitvoeren en hun eigen en gezamenlijke opgaven kunnen oppakken. Hierbij zijn de inhoudelijke opgaven en de oriëntaties van inwoners en ondernemers leidend geweest.
Dit herindelingsontwerp kent drie delen: een voor elk van de voorgenomen herindelingen. Deze delen zijn identiek in de hoofdstukindeling en zelfstandig leesbaar