Zeven Friese gemeenten hebben op eigen initiatief en in gezamenlijkheid besloten om over te gaan tot gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018, door middel van een opsplitsing, een samenvoeging en twee lichte samenvoegingen.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Website

De volgende drie nieuwe gemeenten worden per 1 januari 2018 gevormd:

  • De (nieuwe) gemeente Leeuwarden wordt gevormd door een lichte samenvoeging van de huidige gemeente Leeuwarden met de gemeente Leeuwarderadeel en het noordoostelijke deel van Littenseradiel. De (nieuwe) gemeente Leeuwarden wordt daarmee de rechtsopvolger van Leeuwarderadeel.
  • De (nieuwe) gemeente Súdwest-Fryslân wordt gevormd door een lichte samenvoeging van de huidige gemeente Súdwest-Fryslân met het zuidelijke deel van Littenseradiel. De (nieuwe) gemeente Súdwest-Fryslân wordt de rechtsopvolger van de gemeente Littenseradiel.
  • De nieuwe gemeente Waadhoeke wordt gevormd door een samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel. De gemeente Waadhoeke wordt daarmee de rechtsopvolger van Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel.
  • Leeuwarden, als gevolg van een lichte samenvoeging  van een lichte samenvoeging van de huidige gemeente Súdwest-Fryslân met
    een deel van de gemeente Littenseradiel. 

Met dit samenspel van gemeentelijke samenvoegingen worden sterke gemeenten gevormd die voldoende robuust zijn om het complexe takenpakket te kunnen hanteren en om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Deze koers is geïnitieerd door de gemeentebesturen en kent een breed maatschappelijk draagvlak.

Uitgngspunten
Het voorgestelde samenspel van drie herindelingen is uniek in Nederland. Niet eerder was er sprake van een constellatie waarin zeven gemeenten betrokken zijn, waarvan een gemeente zich opsplitst en zo drie (nieuwe) gemeenten gevormd gaan worden. De voorgestelde herindelingen zijn geen doel op zich, maar een middel om toekomstbestendige gemeenten te vormen die hun wettelijke taken kunnen uitvoeren en hun eigen en gezamenlijke opgaven kunnen oppakken. Hierbij zijn de inhoudelijke opgaven en de oriëntaties van inwoners en ondernemers leidend geweest.

Dit herindelingsadvies kent drie delen: een voor elk van de voorgenomen herindelingen.
Deel I - Samenvoeging Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en deel Littenseradiel (Waadhoeke)
Deel II - Samenvoeging Leeuwarderadeel, Leeuwarden en deel Littenseradiel
Deel III - Samenvoeging Súdwest-Fryslân en deel Littenseradiel