De colleges van de drie gemeenten hebben de projectleider gemeentelijke herindeling op 1 april 2016 de opdracht verleend een Plan van Aanpak op te stellen, waarin de wettelijke stappen, de fasering, een planning, aanpak en werkwijze, een projectorganisatie en een kostenindicatie zijn uitgewerkt.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Website

Het is de leidraad voor het proces tot en met vaststelling van het herindelingsadvies door de drie gemeenteraden in maart/april 2017 en vervolgens de implementatie van bestuurlijke besluiten noodzakelijk om de nieuwe gemeente met ingang van 1 januari 2019 een goede en verantwoorde start te laten maken.

Deze drie gemeenten stellen voor de huidige gemeenten op te heffen en één nieuwe gemeente te vormen. Voorafgaande aan deze herindeling zijn met ingang van 1 januari 2017 de ambtelijke organisaties van vier gemeenten, te weten de drie her in te delen gemeenten en de gemeente Dantumadiel, gefuseerd. Vanaf de datum herindeling, beoogd per 1 januari 2019, zal de gefuseerde ambtelijke organisatie in zijn geheel overgaan naar de organisatie van de nieuwe gemeente en zal de gemeente Dantumadiel een dienstverleningsovereenkomst sluiten met de nieuwe gemeente voor het volledige pakket van ambtelijke dienstverlening. Deze vorm van samenwerking en herindeling is uniek in Nederland. Niet eerder fuseerden vier ambtelijke organisaties en drie gemeenten waarbij de vierde gemeente alle ambtelijke functies, met uitzondering van de wettelijke functies, onderbrengt bij de nieuwe gemeente met als juridische basis een dienstverleningsovereenkomst.

Het herindelingsadvies kent acht hoofdstukken: 

Hoofdstuk I bevat de inleiding en de voorgeschiedenis van de herindeling. Hoofdstuk II beschrijft de individuele gemeenten op ruimtelijke-, economische-, en maatschappelijke kenmerken en geeft de kerngegevens weer.
Hoofdstuk III beschrijft de drie gemeenten in regionaal verband. Hoofdstuk IV beantwoordt de 'Waarom vraag' van de herindeling en hoofdstuk V verwoordt de bestuurlijke visie voor de toekomst van de drie gemeenten op een vijftal inhoudelijke thema's. Hoofdstuk VI behandelt de bestuurlijke afweging om te besluiten tot een herindeling onder andere gebaseerd op de criteria van het beleidskader gemeentelijke herindeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In hoofdstuk VII komen enkele financiële kerncijfers van de gemeenten aan bod en wordt het financiële perspectief van de nieuwe gemeente toegelicht. In hoofdstuk VIII tenslotte wordt de ambtelijke fusie kort belicht inclusief een aantal personele aspecten

 

Aanleiding

Op 28 april 2016 besloten de raden van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. voorbereidingen te treffen voor een gemeentelijke herindeling per uiterlijk 1 januari 2019, door de colleges van burgemeester en wethouders opdracht te geven een concept herindelingsontwerp op te stellen. Daarmee hebben de gemeenteraden voldaan aan de op 24 september 2014 aangegane intentieovereenkomst tussen vier gemeenten (inclusief de gemeente Dantumadiel).
Afgesproken werd vóór 1 april 2016 de bestaande samenwerking tussen de vier gemeenten te evalueren en vervolgens een definitieve keuze te maken tussen hetzij een gemeentelijke herindeling uiterlijk per 1 januari 2019, of met behoud van zelfstandigheid, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, diensten af te nemen. De gemeente Dantumadiel besloot op 29 maart 2016 te kiezen voor behoud van zelfstandigheid met de daarbij behorende consequenties zoals afgesproken in de intentieovereenkomst van 24 september 2014.