Sinds 2008 zijn de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode op zoek naar manieren om de toenemende complexiteit van maatschappelijke opgaven het hoofd te kunnen bieden. In 2012 leidde dit tot een verkenning van een intensieve samenwerking met zes gemeenten in de regio (Sint-Michielsgestel, Boxtel, Haaren, Vught, Schijndel en Sint-Oedenrode) waarin het behoud van bestuurlijke autonomie als randvoorwaarde werd benoemd.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Overig type Plan van aanpak Website

Hoewel er in de zes gemeenten draagvlak was voor verdergaande samenwerking bleek er verschil van mening te zijn over de vorm, het tempo en de intensiteit van de samenwerking.
Schijndel en Sint-Oedenrode spraken een voorkeur uit voor het ontwikkelen van een visie op samenwerking met als optie een bestuurlijke fusie op termijn, terwijl de overige vier gemeenten opteerden voor ambtelijke samenwerking en/of een fusie van de ambtelijke organisaties tot één ambtelijke dienst.  Zowel Schijndel als Sint-Oedenrode waren van mening dat de aansluiting van een derde gemeente wenselijk is om redenen van duurzaamheid van de nieuwe gemeente. Dit heeft uiteindelijk geleid tot aansluiting van de gemeente Veghel als herindelingspartner.

De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben een zorgvuldig proces doorlopen om te komen tot een naam van de nieuwe gemeente. Dat heeft geresulteerd in de breed gedragen naam «Meierijstad». De colleges van de drie gemeenten hebben ervoor gekozen de inwoners te betrekken bij het naamgevingsproces.

Doelstelling:
De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel zijn gemeenten die elkaar in de toekomst kunnen versterken, ieder vanuit zijn eigen toegevoegde waarde. Er is sprake van een sterke interne samenhang en een gemeenschappelijke identiteit. De historische, demografische, sociaaleconomische en geografische kenmerken zorgen hiervoor. Door de herindeling ontstaat een sterke gemeente die op een kwalitatief goede en krachtige wijze de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan vormgeven, een gemeente die voorbereid is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden neergelegd en die een sterke rol kan gaan spelen in de regio Noordoost-Brabant, in AgriFood Capital.

Aanleiding

De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel liggen alle in de regio Noordoost-Brabant. De gemeenten liggen aan de A50 in een overgangsgebied van de Meierij, de zogenaamde A(s)50-gemeenten Oss, Uden, Bernheze en Veghel en Brainport Eindhoven. Gezien de grote maatschappelijke, ruimtelijke en economische opgaven op lokaal niveau (transities in het sociale domein) en regionaal niveau (AgriFood Capital) die op de gemeenten afkomen, gecombineerd met de tendens naar 'meer taken, minder geld' hebben de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel zich de vraag gesteld of de inhoudelijke opgaven nog wel passen bij het  schaalniveau van elk van de gemeenten. Schaalvergroting door gemeentelijke herindeling kwam daarbij als een serieuze optie in beeld. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een positieve keuze voor elkaar op 19 december 2013.