Eind 2006 hebben de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) meegewerkt aan een bestuurskrachtonderzoek bij de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Dit onderzoek werd geïnitieerd door de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG). 

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Overig type Website

In juni 2008 heeft BMC, het bureau dat het bestuurskrachtonderzoek heeft uitgevoerd, daarover een rapport uitgebracht.

De BMWE-gemeenten werken op aangeven van het provinciebestuur al geruime tijd samen,  nadat onderzoeken in de provincie Groningen hadden uitgewezen dat dit nodig was voor de versterking van de bestuurskracht. Eemsmond sloot zich met name in relatie tot het sociaal domein in toenemende mate hierbij aan.

Op initiatief van de VGG is in 2012 door middel van een zelfevaluatie onderzocht in hoeverre de uitkomsten van de bestuurskrachtonderzoeken uit 2008 de gewenste uitwerking hebben gehad en tot adequate samenwerking in clusters hebben geleid. Op basis van de zelfevaluatie concludeerden de meeste Groninger gemeenten dat een ambtelijke
en bestuurlijke fusie met het oog op de taakverzwaring van gemeenten op den duur onontkoombaar was.

Op 25 oktober 2016 bevestigen Gedeputeerde Staten schriftelijk dat de BMWE-gemeenten in hun verkennend startdocument overtuigend hebben onderbouwd dat met de  samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond een duurzame bestuurskrachtige gemeente in regionaal perspectief wordt gevormd. Een gemeente die, zo concluderen Gedeputeerde Staten, ook een sterke interne samenhang zal hebben en die in staat wordt geacht haar taken, maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven op een adequate manier te kunnen oppakken.