Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 18 augustus 2020 het Handhavingsbeleid vervallen en verpauperde panden en terreinen vastgesteld. In het handhavingsbeleid staat beschreven hoe het college verpauperde en vervallen panden en terreinen aanpakt om zo de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. 

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn verschillende panden aan te wijzen die in meer of mindere mate gebreken vertonen. Behalve (monumentale) panden zijn er ook (open) erven en (onbebouwde) terreinen waarbij sprake is van een verwaarloosde situatie. Vervallen en verpauperde panden en terreinen vormen een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en de fysieke leefomgeving. Bij de aanpak van de vervallen panden en terreinen, worden eerst die gevallen aangepakt die bekend zijn bij de gemeente en de gevallen die de inwoners van de dorpen zelf als problematisch ervaren.

Eerst bekijkt een gemeentelijke (bouw-)toezichthouder de bouwkundige staat. Daarna gaat de gemeente in gesprek met de eigenaar van een verpauperd/vervallen pand om in goed overleg tot een verbetering van het vervallen/verpauperde pand te komen. In de gevallen waarin dit niet leidt tot het gewenste resultaat, wordt met behulp van wet- en regelgeving en op basis van het vastgestelde handhavingsbeleid overgegaan tot handhaving.