Groen is van grote meerwaarde voor Zwijndrecht en maakt onderdeel uit van haar identiteit. Groen heeft op zichzelf waarde, maar is ook een instrument om andere doelen te behalen. In deze nota beschrijft de gemeente wat zij weet over groen, wat zij wil met groen en wat zij gaat doen met groen. 

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het is een integrale visie op groen. Wat willen Zwijndrecht met groen? Hoe werkt dit door in goed en betaalbaar onderhoud van groen?
Door deze vragen te beantwoorden wordt tegemoet gekomen aan de wens van de gemeenteraad en wordt kaders voor de uitvoering aangeboden.

Voor het maken van het groenbeleid is gewerkt volgens een systematiek van weten, willen en werken. Bij elk thema over groen is aangegeven wat we weten en wat we willen. In de uitvoeringsagenda wordt beschreven hoe we daaraan gaan werken. De thema’s komen voort uit eerdere besprekingen met de gemeenteraad en zijn: identiteit, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en biodiversiteit. De uitgangspunten binnen deze thema’s hebben gevolgen voor het groenbeheer.