Voor vele mensen is sportbeoefening een plezierige vrijetijdsbesteding. Sporten en bewegen is echter niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om maatschappelijke effecten te realiseren. In het kader van het bevorderen van het algemeen welzijn (ontspanning en volksgezondheid) wil de gemeente Aa en Hunze zich bezig houden met sportstimulering.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

In nagenoeg alle Nederlandse gemeenten is aandacht voor sport en voert de gemeente een sportbeleid. Dit beleid is in bijna alle gevallen gebaseerd op een tweetal basisargumenten: Sport en bewegen is leuk en is een logisch onderdeel van een vitale samenleving, sport en bewegen kan op verschillende manieren bijdragen aan de leefbaarheid en kwaliteit van die samenleving. De instrumenten die gemeenten inzetten voor het sportbeleid zijn over het algemeen: accommodatiebeleid (voorwaardenscheppend), subsidiebeleid (voorwaardenscheppend en/of stimulerend), sportstimuleringsbeleid (activering van vooral doelgroepen) en sportondersteuningsbeleid (versterken verenigingen). Naast het feit dat veel sportbeleid in de verschillende gemeente op elkaar lijkt (zelfde basisargumenten en instrumenten) zijn er toch grote verschillen, die vooral voortkomen uit de specifieke lokale situatie. Zo zal het sportbeleid er in een grote stad anders uitzien dan in Aa en Hunze. Met andere woorden het beleid en het sport,- en beweegaanbod moet passen bij de lokale setting, moet aansluiten bij de lokale wensen en behoeften en moet daarop afgestemd zijn. Daarnaast zal het sportbeleid in moeten spelen op allerlei trends en ontwikkelingen. Het is daarom belangrijk de specifiek lokale situatie van Aa en Hunze in kaart te brengen en tevens op de hoogte te zijn van trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de sport in Aa en Hunze zodat sportbeleidsdoelen en de inzet van middelen daarop afgestemd kunnen worden.
Het sportbeleid van Aa en Hunze wil zich ook gaan richten op de behoeften en wensen van burgers die hun sportbeoefening niet in georganiseerd (verenigingsverband) willen beleven.