Werken met de Global Goals is een kwestie van voortdurend integrale kansen zien, verbinden en pakken.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Video/film

Súdwest-Fryslân zet daarbij gezamenlijk stappen. Onder andere het SDG-kompas uit de Omgevingsvisie 1.0 wijst de weg. Het kompas geeft naast thema’s ook handvatten voor de vertaling van de Global Goals naar het dagelijks beleid en de gemeentelijke activiteiten. Neem bijvoorbeeld het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). In Bolsward is daarvoor als uitgangspunt genomen, dat ‘niemand mag achterblijven’ in het verduurzamen van de woningvoorraad. Er zijn meer lopende projecten en initiatieven die onderdeel zijn van het SDG-thema ‘Gezonde vitale mensen in een gezonde en veilige omgeving’ uit het kompas, namelijk de klussenbank in Stavoren, operatie Steenbreek waarbij de openbare ruimte wordt vergroend en pilots op het gebied van dementievriendelijk wonen of het bestrijden van armoede.

De wereld kent momenteel grote uitdagingen. Tal van aspecten die de kwaliteit van leven bepalen, worden, mede door Corona, nog meer dan voorheen in besluitvormingsprocedures betrokken. Brede welvaart en onlosmakend daarbij het behalen van de Global Goals, is voor Nederland relevanter dan ooit! Lokale overheden zijn de beleidsmakers, katalysatoren van verandering, en hét overheidsniveau dat in de beste positie verkeert om de mondiale doelen te koppelen aan wat lokaal moet gebeuren.

Mark de Man, Wethouder Súdwest-Fryslân

  • Met collega’s: De doorwerking vanuit de Omgevingsvisie 1.0 vindt naast bovenstaande ook plaats via gebiedsvisies en omgevingsprogramma’s. Een recent voorbeeld is het omgevingsprogramma Klimaatadaptatie.
  • Met onderwijs: Drie studenten van NHL Stenden doen met ons het project ‘Inspiration requested by and for the future’ voor de Minor Sustainable Society.
  • Met de raad: Met de raad is verkennend gesproken over het SDG Netwurk Fryslân en is aan de hand van de Brede Welvaart-indicatoren ingezoomd op Súdwest-Fryslân.
  • Met de ‘mienskip’: Bij Súdwest-Fryslân houden we al rekening met de Global Goals als we plannen maken. Dit gaat verder dan enkel plannen maken in het gemeentehuis. Vanuit ús mienskip zijn er veel initiatieven die hier een bijdrage aan leveren. Zo komen de Global Goals in de buurt.