De provincies hebben een regierol bij het de gebiedsgerichte aanpak. De provincie Fryslân wil hier samen met de betrokken maatschappelijke organisaties en andere overheden invulling aan geven. Ondanks dat er nog veel onduidelijk is, is de provincie gestart met de stikstofaanpak.

Jaartal
2020
Afzender
Provincie Fryslân
Type
Beleidsnota

De stikstofgevoelige Natura2000 gebieden hebben te maken met een grote overschrijding van de kritische depositiewaarde voor stikstof. De Raad van State heeft in mei 2019 een uitspraak gedaan waardoor vergunningverlening in het kader van de PAS niet meer mogelijk was. Hierdoor kunnen allerlei projecten op het gebied van bouw, infrastructuur, uitbreiding van agrarische bedrijven, etc. niet meer uitgevoerd worden. Om naar oplossingen te zoeken is door het Kabinet de commissie Remkes ingesteld. Deze commissie heeft inmiddels een aantal adviezen uitgebracht. Over een aantal adviezen heeft het Kabinet inmiddels een standpunt ingenomen.