De coronacrisis heeft effect op vrijwel iedereen in Nederland en in de rest van de wereld. Ook binnen de gemeente Westland merken burgers, ondernemers, verenigingen en instellingen dagelijks de directe en indirecte gevolgen van deze crisis. Door de maat regelen van de overheid ondervinden veel ondernemers ( incl .zzp-ers) , verenigingen en instellingen bedrijfseconomische schade waardoor het voortbestaan van hun onderneming, vereniging of organisatie in het geding kan komen.

Jaartal
2020
Gemeente

Vanuit de ondernemers , verenigingen en instellingen zijn er al diverse verzoeken om steun aan de gemeente gedaan die om een afhandeling vragen. De gemeente West land heeft daarom behoef te aan een duidelijke leidraad aan de hand waarvan zij kan bepalen of steunmaat regelen aan ondernemers, verenigingen en instellingen mogelijk en voor de hand liggend zijn. In voorliggend stuk “Financiële leidraad Coronacrisis” worden de uitgangspunten en afwegingen geschetst voor de gemeente Westland op basis waarvan binnen een redelijk korte doorlooptijd eventuele steun vanuit de gemeente kan worden verleend.