De in het regeerakkoord voorgestelde aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten ervoor zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om nieuwkomers zo snel mogelijk naar werk te begeleiden en op het vereiste taalniveau te krijgen.
Daarom is het belangrijk om gemeenten meer regie over de uitvoering van inburgering te geven, met als opdracht de effectiviteit van inburgering te vergroten én te voorkomen dat gemeenten niet vervallen in zaken die in het verleden fout zijn gelopen. Het (Sociale Innovatie en Transnationale
Samenwerking) SITS-project is erop gericht de gemeenten binnen de Arbeidsmarktregio (AMR) Oost-Achterhoek te helpen met het geven van invulling aan deze regiefunctie door middel van de zogenoemde brede intake.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Beleidsnota

De pilot is uitgevoerd in de regio Oost-Achterhoek en de focus lag op het uitvoeren van een brede intake en het opstellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), zoals voorgesteld in de Kamerbrieven van de Minister aan de Tweede Kamer. Aan de pilot deden zes klantmanagers mee en zij hebben in totaal 28 brede intakes afgenomen, waarvan 13 bij nieuw aangemelde statushouders vanuit het AZC en 15 bij statushouders die al wat langer in Nederland verblijven. Oorspronkelijk was het idee om 30 brede intakes te houden, waarvan 5 nieuw aangemeld. Dat er meer nieuw aangemelde statushouders in de pilot konden worden meegenomen is mede te danken aan het AZC Winterswijk, dat op deze wijze meewerkte aan de pilot. Hierdoor konden de klantmanagers voor de nieuw aangemelde statushouders contact opnemen met het AZC, zoals ook de bedoeling is van de nieuwe wet.

Disclaimer praktijkvoorbeelden nieuwe Wet inburgering
Dit praktijkvoorbeeld is ontwikkeld en uitgevoerd vóór de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021. Mogelijk voldoet de aanpak daarom niet volledig aan alle punten van de nieuwe wet- en regelgeving. Het voorbeeld dient ter inspiratie voor gemeenten om de eigen aanpak voor de uitvoering van de wet vorm te geven, daarbij rekening houdend met de wettelijke vereisten die vanaf inwerkingtreding van de wet gelden.