Met het ontwikkelen van een inclusief werkgeversmerk en het geven van trainingen ‘inclusief objectief selecteren en beoordelen aan leidinggevenden maakt de gemeente Eindhoven werk van zijn maatschappelijke voorbeeldrol. Interventies die samen met een reeks stadsgesprekken deel uitmaken van een uitvoeringsprogramma diversiteit dat zich richt op culturele en seksuele diversiteit.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Overig type

Het college in Eindhoven kiest, mede op basis van onderzoek door RADAR en de Universiteit van Tilburg voor een uitvoeringsprogramma diversiteit dat zich richt op waar de gemeente het hardst nodig is, waar de gemeente Eindhoven een verschil kan maken en kan faciliteren.

De gemeente richt zich hierbij met name op dat wat verbindt. Hieruit zijn twee aandachtspunten die voor Eindhoven het meest van belang zijn geïdentificeerd en geadresseerd, te weten culturele en seksuele diversiteit.

Vanuit deze aandachtspunten zijn drie pijlers geformuleerd waar de gemeente Eindhoven de komende periode extra op gaat inzetten:  
1.    De maatschappelijke voorbeeldrol van de gemeente; 
2.    Inzet op preventie en vernieuwing;  
3.    Netwerken. 

Maatschappelijke voorbeeldrol: concrete interventies 

Op 9 mei 2019 is het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee laat de gemeente Eindhoven zien dat zij zich serieus inzet voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. De gemeente heeft hiertoe een inclusief werkgeversmerk ontwikkeld: ‘Wij maken samen Eindhoven, om een aantrekkelijke werkgever te vormen voor diverse groepen mensen.  

In 2019 zet de gemeente daarnaast in op de volgende activiteiten/doelstellingen:  
•    Alle leidinggevenden hebben de training ‘Inclusief objectief selecteren en beoordelen’ gevolgd.  
•    Plan van aanpak opstellen voor het investeren in een inclusieve cultuur binnen de organisatie.  
•    In- en doorstroomproces met gelijke kansen voor iedereen. Duidelijke organisatie-brede afspraken over stappen bij werving en selectie en over gesprekscyclus/beoordelen en hierbij hulpmiddelen beschikbaar stellen.  
•    Uitgebreide restudy van het onderzoek van de Universiteit van Tilburg (effectmeting diversiteit). 

Preventie en vernieuwing: door middel van dialoog op zoek naar een gezamenlijke identiteit 

Vanuit de overtuiging dat het aangaan van de dialoog helpt bij het tegengaan van maatschappelijke spanningen, zet de gemeente voor de tweede pijler onder andere een reeks stadgesprekken in om dialoog te faciliteren en bewustzijn te creëren bij diverse partners en inwoners. 

Tijdens de stadsgesprekken gaan we het gesprek aan met voor- en tegenstanders op verschillende onderwerpen met als centrale vraag: hoe creëren we samen een Eindhovense identiteit? Wat bindt ons, en hoe dragen we gezamenlijk bij aan een samenleving waar iedereen welkom is? We gebruiken de kennis uit de stad om ingewikkelde vraagstukken bespreekbaar te maken.

Hoofdthema’s van de geplande stadsgesprekken zijn onder andere: 

  • Diversiteit en voetbal 
  • Iedereen aan het werk, ongeacht je achternaam 
  • LHBTI en jij 
  • Mag ik hier komen wonen? 

Netwerken: kennis delen en vernieuwen subsidieregeling 

Er wordt gewerkt aan vernieuwing van de subsidieregeling van de gemeente om te zorgen dat de toegekende subsidies daadwerkelijk bijdragen aan de ambities van de gemeente op het gebied van diversiteit en inclusie, daarnaast worden nieuwe netwerken in de stad aangeboord en wordt actief gestreefd naar kennisdeling met andere steden, onder andere door het thema diversiteit op Europese schaal bespreekbaar te maken binnen het netwerk Eurocities.  

Naar de effecten van het uitvoeringsprogramma wordt onderzoek gedaan door RADAR en door de Universiteit van Tilburg.