Heeft een inwoner vragen over wonen, welzijn & zorg of werk & inkomen, dan kan hij of zij terecht bij een meitinker. De meitinker is een vast contactpersoon die naast een inwoner staat, met de inwoner meedenkt en mandaat heeft om verschillende soorten zorg toe te kennen (alle Wmo voorzieningen, bijzondere bijstand, schuldhulp). De kracht ligt vooral in het feit dat de meitinker vanuit het gesprek alles kan inschakelen en er geen regime van aanvraagformulieren meer is.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Website

Kenmerken van het goede voorbeeld

  • Een vast aanspreekpunt voor inwoners.
  • Persoonlijke aanpak en laagdrempelig.
  • Integraal mandaat voor verschillende soorten zorg.
  • Geen aparte beschikking.

Wat is het goede voorbeeld?

Om duidelijk antwoord te kunnen geven op hulpvragen en om snel en goed te kunnen handelen bij problemen, heeft de gemeente in elke buurt aanspreekpunten: de meitinkers en preventiewerkers.

Een meitinker is een breed aanspreekpunt voor de inwoner voor diverse zaken: wonen, zorg, welzijn en werk en inkomen. De meitinkers zijn breed georiënteerd binnen het sociaal domein. Daarnaast kan men voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid van het kind terecht bij de preventiewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

In de gemeente Heerenveen zijn veertien meitinkers actief. Tien hiervan hebben een vaste zone en vier meitinkers werken als vliegende keep; zij springen bij waar op dat moment drukke pieken zijn. Iedere wijk en ieder dorp heeft zo een vaste meitinker. De meitinkers zijn personen die met naam en telefoonnummer te vinden zijn op de gemeentelijke website. Dat maakt het leggen van contact laagdrempelig. Mensen leggen contact met een persoon en niet met een loket of instantie. Een wezenlijk verschil.

De meitinker komt meestal bij de mensen op bezoek en zoekt direct samen met iemand een oplossing. Er zijn geen intakes en geen wachtlijsten. Hierdoor is de regeldruk voor inwoners flink afgenomen. Zij hoeven niet meerdere keren hun verhaal te vertellen of allerlei formulieren in te vullen om hulp of ondersteuning te ontvangen.

Kan iemand zelf het probleem oplossen zonder de inzet van professionele zorg? Bijvoorbeeld met hulp van familie, buren of vrijwilligers? Dan helpt de meitinker daarbij om te zorgen dat het ook echt wordt opgezet. Daarnaast kan de meitinker, indien nodig, ook zelf een oplossing regelen die buiten het netwerk van een inwoner ligt. Een meitinker heeft daarbij mandaat om verschillende zorg en ondersteuning toe te kennen: alle wmo voorzieningen, bijzondere bijstand, schuldhulp (jeugdzorg niet).

Van het keukentafelgesprek met de cliënt maakt de meitinker een integraal verslag; een gezamenlijk en integraal plan. Op dat verslag zet de cliënt een handtekening en vervolgens stuurt hij of zij het retour. Het verslag fungeert daarmee ook gelijk als beschikking waardoor de administratieve lasten bij de gemeente zijn afgenomen (omdat niet alsnog een formele beschikking gemaakt hoeft te worden).

Met het verslag zet de gemeente achter de schermen alles in gang om de zorg ook bijvoorbeeld financieel te regelen en de cliënt merkt hiervan niets. De gemeente gaat rechtstreeks naar de zorgverlener en regelt zelf de zaken in plaats van dat de cliënt zelf op zoek moet en opnieuw zijn verhaal moet doen. Als alles is geregeld, dan linkt de gemeente de cliënt aan de zorgverlener en wordt de zorg direct gestart.

Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Vroeger had de meitinker geen mandaat voor specialistische voorzieningen, maar moest een andere ambtenaar beslissen (bijvoorbeeld inkomensconsulent, specialist schuldhulp, etcetera).

De gemeente heeft het proces vereenvoudigd en deze schakel eruit gehaald, waardoor alles grotendeels in één hand is komen te liggen. Hierdoor is de duur van proces verminderd en de feitelijke regeldruk verminderd.

Resultaat

Het proces is korter dan voorheen voor de inwoner. Ook voor de gemeente is hiermee de eigen efficiency vergroot omdat het verslag direct als beschikking geldt. Daarnaast blijkt uit gemeentelijk cliënt-tevredenheidsonderzoek dat de meitinkers hoog scoren op bekendheid, waardering en tevredenheid.

Overigens experimenteert de gemeente nu met een nieuwe app, waardoor de meitinker ter plekke het verslag kan maken en waardoor de cliënt het verslag ter plekke digitaal kan goedkeuren en ondertekenen. Dit zal het proces naar verwachting nog verder versnellen en de regeldruk nog verder verlagen.

Gerelateerde links