De externe toevoer van CO2 is een belangrijke randvoorwaarde voor energieverduurzaming in de glastuinbouwsector. Planten hebben CO2 nodig voor een optimale groei.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht

Veel tuinbouwbedrijven doseren daarom extra CO2 in de kassen. Meestal wordt hiervoor rookgas uit de Warmte Kracht Koppeling (WKK) of de ketel gebruikt. Als de glastuinbouw overschakelt op slimme energienetten moet de CO2 extern worden betrokken.

De partijen in deze Green Deal onderzoeken twee zaken:
• Kan er via nieuwe technieken zuivere CO2 gefilterd worden uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale van AEB in Amsterdam? En, in een later stadium, wanneer succesvol in Amsterdam, ook van HVC in Alkmaar?
• Is het mogelijk om CO2 via bestaande, overbodig geworden pijpleidingen te leveren aan het glastuinbouwgebied in Noord-Holland? Dat kan bijvoorbeeld door de externe CO2-voorziening in Noord-Holland te koppelen aan het OCAP-netwerk voor de glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland.

Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om binnen de Greenports in Noord-Holland buiten gebruik gestelde pijpleidingen geschikt te maken voor CO2-transport.

Simultaan aan de het onderzoek voor externe levering CO2 zal een onderzoek verricht worden naar het warmtenetwerk, als alternatief voor de huidige stookinstallaties.