Het beheersen van risico's die het gevolg zijn van de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen noemen we externe veiligheid. Hoewel de kans op ongelukken met gevaarlijke stoffen klein is, kunnen de gevolgen groot zijn. Het is dus van groot belang om risico's waar mogelijk te voorkomen en waar aanwezig zo goed mogelijk te beheersen.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Voordat het ambitieniveau van het gemeentelijk beleid kon worden bepaald, is eerst de huidige risicosituatie binnen de gemeentegrenzen in beeld gebracht. Daarbij zijn de aanwezige risicobronnen geïnventariseerd, zoals bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en (water)wegen en buisleidingen waarlangs die stoffen getransporteerd worden. Ook is gekeken welke kwetsbare objecten, zoals woningen, zich in de nabijheid van die risicobronnen bevinden. Al deze gegevens zijn op een kaart weergegeven. 

Op basis van deze uitgangssituatie heeft de gemeente voor verschillende gebiedstypen haar ambities met betrekking tot externe veiligheid vastgelegd. In de Beleidsvisie Externe Veiligheid geeft de gemeente Steenbergen aan hoe zij deze beleidsvrijheid invult. Daarmee geeft de gemeente aan burgers en bedrijven duidelijkheid, hoe zij omgaat met de ruimtelijke scheiding tussen risicobronnen en kwetsbare objecten zoals woningen.