Jaartal
2018
Gemeente
Type
Visie

De aanleiding voor deze beleidsvisie wordt gevormd door het spanningsveld tussen de aanwezigheid van risicobronnen enerzijds, en de wens tot ruimtelijke intensivering anderzijds. Het veronachtzamen van het eerstgenoemde kan ertoe leiden dat ruimtelijke functies in de gemeente op een minder gewenste plek worden gerealiseerd. Daarom is het van belang om hiervoor tijdig aandacht te vragen binnen de gemeentelijke organisatie.

 

De gemeente Oirschot heeft gekozen voor een gebiedsgericht beleid.

  • Risicoluw gebied (centrum, woongebieden)
  • Gemengd gebied (buitengebied, bedrijventerreinen)