Het beleid voor het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Edam-Volendam dient opnieuw te worden vastgesteld vanwege de wet 'harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen', de gemeentelijke fusie tussen Edam-Volendam en Zeevang en ter uitvoering van het coalitie akkoord 2016-2022.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

In 2010 zijn met de invoering van de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) de eerste stappen gezet in de harmonisatie van de regelgeving voor peuterspeelzalen en kinderopvang. Voor de peuterspeelzalen is een landelijk kwaliteitskader ingevoerd dat grotendeels gelijk is aan de kinderopvang. De GGD is aangesteld als toezichthouder op de kwaliteit voor zowel de kinderopvang als peuterspeelzalen. Daarnaast is er met de invoering van de Wet OKE voor gemeenten een verplichting gekomen om voldoende aanbod vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) te realiseren, waarbij de financiële drempels voor ouders van doelgroepkinderen zo laag mogelijk moeten zijn.

Binnen de gemeente Edam-Volendam spelen peuterspeelzalen inmiddels een belangrijke rol in het lokaal onderwijs(achterstanden)- en jeugd(zorg)beleid. Peuters worden spelenderwijs gestimuleerd in hun sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en creatieve ontwikkeling. Onderzoek toont het belang aan van het vroegtijdig opsporen en aanpakken van onderwijsachterstanden bij (zeer) jonge kinderen. Gebleken is dat investeren in de eerste levensjaren een positieve invloed heeft op de startpositie van kinderen in het basisonderwijs en op de latere schoolprestaties. Het inzicht is ontstaan, dat de voorschoolse periode van cruciaal belang is voor de kansen die kinderen hebben in hun verdere ontwikkeling. Met de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk spreken we straks niet meer van peuterspeelzalen of peuterspeelzaalwerk maar over peuteropvang.

Wet en regelgeving
Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen