Donderdag 21 februari jl. heeft de gemeenteraad van Woudenberg het Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2022 vastgesteld.
Dit beleidskader is gebaseerd op het concept 'positieve gezondheid'.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Uitgegaan wordt van het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op het zelf regie voeren over het leven en benutten van de talenten van de inwoners. Door gebruik te maken van het radermodel van GGD/GHOR wordt de samenhang van de verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein weergegeven. Het beleidskader bestrijkt een breed spectrum van onderwerpen welke van invloed zijn op de transformatie binnen het sociaal domein. Door uit te gaan van waar de gemeente op dit moment staat worden acties uitgezet voor de komende jaren. Het college van burgemeester en wethouders gaat op basis van een uitvoeringsprogramma daarmee aan de slag.

Dit integrale beleidskader Sociaal Domein past ook bij de integrale verordening Sociaal Domein die de gemeente Woudenberg al een aantal jaren hanteert.