De Arbowet verplicht iedere werkgever een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Dit beleid moet erop gericht zijn arbeidsrisico's bij de bron aan te pakken om ongevallen of verzuim te voorkomen of te beperken.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Dat kan alleen door samenhangende maatregelen te nemen, door vooruit te zien en door de oorzaken te achterhalen en aan te pakken. Als een werknemer schade zou lijden door het werk, dan kan hij Woensdrecht daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er - in operationele en economische zin - alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.
Dit beleid is opgesteld op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het Medewerkersonderzoek en afgestemd met de preventiemedewerkers en de Ondernemingsraad.