Taalverwerving & Oriëntatieprogramma Vluchtelingen (TOV) wordt ingezet gedurende de eerste drie maanden na vestiging in Amsterdam. Het programma stelt nieuwe vluchtelingen in staat om vanuit de eigen kracht regie op het leven te herpakken en zich in te zetten voor taalverwerving en de weg naar werk (direct of via een opleiding).

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Handreiking

TOV is een verplichte training van twee tot vier weken die alle vluchtelingen doorlopen. De lessen bestaan uit groepsinstructie en omvatten vier modules die de vluchteling wegwijs maken in Nederland.

Doel
Vluchtelingen kennis laten maken met de Nederlandse samenleving en Amsterdam zodat zij zich vrijer kunnen bewegen richting werk, inburgering en/of opleiding.  Hierdoor worden zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vergroot.
 
Doelgroep
De doelgroep van TOV bestaat uit volwassen (vanaf 18 jaar) vluchtelingen die:
•         na 1 januari 2016 een verblijfsvergunning hebben ontvangen;
•         zich voor het eerst vestigen in de gemeente Amsterdam, in of direct vanuit het AZC;
 
Omvang programma
Het programma is verplicht voor alle nieuwe vluchtelingen die zich voor het eerst vestigen in de gemeente Amsterdam.De instroom van het aantal vluchtelingen in Amsterdam fluctueert per jaar. Vanaf 2015 is er sprake van een grote stijging in het aantal vluchtelingen dat zich in Amsterdam vestigt. Voor 2019 verwacht de gemeente 800 vluchtelingen te huisvesten. De aantallen kunnen per maand sterk variëren, afhankelijk van het beschikbare woningaanbod en de politieke ontwikkelingen. De aantallen kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen. 

Hoofdlijnen programma
Direct na vestiging in Amsterdam wordt de klant aangemeld op het Taal & Oriëntatieprogramma. 
 Het TOV-programma bestaat uit een aantal onderdelen:
• Participatieverklaring (verplicht): gericht op cultuur, normen en waarden. De vluchteling ondertekent de participatieverklaring.
• Gezond inburgeren (verplicht): instructie over het gezondheidssysteem, preventie en eigen gezondheid.
• Oriëntatie op de stad (niet verplicht): diverse activiteiten op locatie in Amsterdam, informatie over inburgering, het educatieve netwerk en interculturele communicatie.
• Taal- en leerbaarheidstoets (verplicht wanneer er geen assessment is doorlopen): inventariseren van taalvaardigheden en leerbaarheid. 
De lessen worden in beginsel in het Nederlands gegeven, maar indien nodig kan de docent de les met Engels ondersteunen. Daarnaast worden deelnemers en trainers ondersteund door een Eigen Taalondersteuner (ETO). Dit zijn vrijwilligers die de taal van deelnemers spreken. Waar nodig leggen zij de opdrachten in de eigen taal uit. Een aantal ETO's is afkomstig uit de groepen deelnemers die het TOV-programma eerder hebben afgerond. Zij doen dit naast hun eigen inburgeringscursus als duale activiteit.
 
Binnen het programma van TOV wordt geen taalles gegeven. In het AZC wordt door het COA taallessen aangeboden en ook ontvangen statushouders waar nodig via de gemeente een intensief taaltraject gericht op de route naar werk of opleiding. TOV is gericht op taalverwerving (in de praktijk), waarbij rekening wordt gehouden met het taalniveau van de deelnemer. Taalverwerving is nodig om de modules begrijpelijk te maken voor de statushouders. Er zitten geen taallessen in het programma maar taalverwerving loopt als een rode draad door het programma heen.