De aanpak van de gemeente Amsterdam is er een van onderop, waar het voeren van de dialooog centraal staat. De ambities van de gemeente Amsterdam richten zich langs de vier lijnen (1) verbonden stad, (2) gedeelde geschiedenis, (3) antidiscriminatie en (4) versterken emancipatie.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Overig type Website

Wie inwoner is van Nederland krijgt de kans om volwaardig mee te doen aan de samenleving en de vrijheid om te zijn wie zij of hij wil zijn. Dat is de belofte van het (staats)burgerschap. Voor een belangrijk deel van de Amsterdammers is daar echter geen of onvoldoende sprake van, omdat zij door herkomst, religie, leeftijd, beperking, seksuele oriëntatie of gender niet in volle vrijheid kunnen leven.

Wethouder Groot Wassink Amsterdam

Zo stelt wethouder Rutger Groot Wassink in de beleidsbrief diversiteit en inclusie, d.d. 18 december 2018. 

Groot Wassink vervolgt in de beleidsbrief dat het de stad dwingt om na te denken hoe de naam van Amsterdam als een vrije en tolerante stad waar gemaakt kan worden voor álle Amsterdammers. Hij benoemt vier vormen van uitsluiting in Amsterdam: discriminatie, de groeiende tweedeling (naar herkomst en religie maar ook sociaaleconomisch: arm-rijk, hoog-laag opgeleid, binnen en buiten de ring), achterblijvende emancipatie en het gevoel van onveiligheid. 

De gemeente Amsterdam ziet de opgave op het vlak van diversiteit en inclusie waar de stad voor staat als een ingewikkeld en dynamisch proces dat permanent betrokkenheid en inzet vraagt. Wethouder Rutger Groot Wassink pleit met elkaar te blijven bediscussiëren wat gelijkwaardigheid is en wat gezamenlijkheid betekent in de context van Amsterdam waar geen groep meer in de meerderheid is. Amsterdam is voorbij het punt van meerderheden en minderheden gekomen. Om deze reden is werken aan diversiteit ook een structurele opgave geworden (en niet een tijdelijke inspanning totdat een nieuwe status quo is bereikt). 

Ambities

De problemen zijn complex, zo stelt Groot Wassink in de beleidsbrief, omdat cultuurverandering zich niet zomaar laat afdwingen. Het vraagt om een andere manier van denken en een stevige aanpak. Ambities die hij zichzelf heeft gesteld zijn dat aan het eind van de bestuursperiode (2022): 

  • de (arbeidsmarkt)discriminatie is afgenomen

  • de netwerken en emanciperende krachten in de stad zijn versterkt

  • het (Amsterdams) burgerschap is versterkt

De doelen komen terug in de beleidsthema’s en activiteiten daarbinnen. De aanpak van Amsterdam is een aanpak die van onderop, met de stadsdelen, met de mensen en groepen zelf en met steun en gefaciliteerd door de gemeente, wordt aangepakt. De gemeente Amsterdam doet dit door met elkaar in gesprek te gaan, de dialoog te voeren. Daarbij staat ‘bonding’ en ‘bridging’ centraal. Amsterdam stelt dat in een verbonden stad zowel sprake is van sterke bonding met de eigen groep als bridging tussen de verschillende groepen. Gevoelige en lastige onderwerpen worden daarbij niet uit de weg gegaan. Het mag knetteren, zolang we tot de kern komen. Hiermee zet Amsterdam de opgave voor diversiteit als een collectieve opgave/prestatie neer.  

De intersectionele (er oog voor hebben dat niemand tot één eigenschap is terug te brengen) aanpak vraagt van de gemeente om verbinding te zoeken over meerdere assen tegelijkertijd. Niet alleen tussen groepen moet er ruimte zijn voor verschil, ook binnen groepen.  

De ambities van de gemeente Amsterdam richten zich langs vier lijnen. Hierna wordt per lijn aangegeven wat daarin (onder meer) gebeurt.   

  1. De verbonden stad 

De gemeente heeft nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor regulier overleg met gemeenschappen en voert deze overleggen met de gemeenschappen. Stadsdelen worden ondersteund bij het organiseren van dialogen in buurten waarin schurende gesprekken gemeden worden. De voorbereidingen zijn getroffen voor het Leiderschapsprogramma Ambassadeurs van Amsterdam. 

In 2020 wordt structureel het overleg met gemeenschappen gevoerd, worden de voorbereidingen getroffen om zelforganisaties te versterken en worden stadsdelen gestimuleerd de dialoog te voeren. Ook worden 1.000 Amsterdamse jongeren opgeleid om vraagstukken in hun buurt in kaart te brengen en met eigen initiatieven aan te pakken en organiseert de gemeente in aanloop naar de Internationale conferentie Tolerance+ een serie bijeenkomsten. 

2. Gedeelde geschiedenis 

Prioriteiten zijn een zwaarder accent op de migratiegeschiedenis, het versterken van de focus op het kolonialisme en WOII en een verkenning van een museale voorziening slavernijverleden.  
In 2019 deelden drie generaties hun verhalen in een reeks publieksbijeenkomsten over 50 jaar Marokkaanse migratie en kregen de straten van het Centrumeiland de namen van Surinaamse, Antilliaanse en Indonesische voorvechters van emancipatie. Ook stelde de gemeente de samenwerkingsovereenkomst op met de kaders en de opdrachtverlening voor de nationale museale voorziening slavernijverleden. 

In 2020 start Amsterdam met het programma Amsterdam Migratiestad, doet de gemeente onderzoek naar de rol van Amsterdam in het slavernijverleden en start de gemeente met de verkenningsfase voor de nationale museale voorziening slavernijverleden. 

3. Antidiscriminatie 

Prioriteiten zijn de aanpak arbeidsmarktdiscriminatie, een vernieuwd beleid Amsterdam Inclusieve Organisatie, het versterken van de rol en positie van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en het onderzoeken van de mogelijkheden tot het vergroten van aangiftebereidheid, het ontwikkelen van een ondersteunende campagne antidiscriminatie, het continueren van de inzet op horeca en openbare ruimte en de international conference en tolerance. 
Zo heeft de gemeente in 2019 met een mystery guest nieuw onderzoek uitgevoerd naar discriminatie op de woningmarkt en zet de gemeente in 2020 mystery guest in om onderzoek te doen naar discriminatie op de arbeidsmarkt.  

4. Versterken emancipatie 

Prioriteiten zijn het vergroten van de acceptatie van biculturele lhbtqi+ personen en het verbeteren van de positie van trans personen.  

In 2019 haalde de gemeente Amsterdam wensen en aanbevelingen op voor het Regenboogbeleid tijdens een participatiebijeenkomst, heeft ze een safe space geopend voor en door transpersonen en ondersteunt ze initiatieven die de economische zelfstandigheid van vrouwen bevordert.  

In 2020 wil de gemeente een pand vinden voor het Regenbooghuis en de beheerconstructie vaststellen, zet ze nog steviger in op mannenemancipatie en lanceert ze de vrouwenrechtswinkel. 

Meer informatie