Het VN-verdrag rechten van personen met een handicap/chronische aandoening is van kracht sinds 14 juli 2016. De Gemeente Amersfoort behoort tot de eerste 30 gemeenten, van de 355 gemeenten die dit voortvarend hebben opgepakt.

Jaartal
2021
Gemeente

Ieder jaar stelt de gemeente, na overleg met ervaringsdeskundigen, een toegankelijkheidsagenda vast. Daarin benoemt de gemeente  de aandachtsgebieden, prioriteiten en concrete acties voor het komende jaar. De Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021 is op 7 december vastgesteld door het College.
Deze agenda helpt het College om Amersfoort stapsgewijs steeds beter toegankelijk te maken. Daarmee voldoet Amersfoort aan de verplichtingen uit het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap/chronische aandoening’ en bereikt hiermee dat meer mensen met een handicap of chronische ziekte zelfstandig kunnen meedoen.

In Amersfoort wonen 158.000 mensen, onder wie 25.000 mensen met een beperking of chronische ziekte en 30.000 ouderen. Belangrijk zijn het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen, terreinen, producten en diensten. De afgelopen jaren vindt zichtbaar en merkbaar verbetering plaats. Op alle gebieden worden initiatieven ondernomen en stappen gezet. Toch geven ervaringsdeskundigen aan dat vanuit de gemeente op een aantal gebieden meer inspanning nodig is. De beschikbare budgetten zijn bepalend voor de voortgang. Niet alles kan op korte termijn worden uitgevoerd. Dit hoeft ook niet volgens het VN-verdrag.