Rotterdam doelt met het actieprogramma Relax Rotterdam op het ontspannen samenleven in een stad die gekarakteriseerd wordt door diversiteit, binnen de bescherming én de grenzen van de wet. In het actieprogramma zijn op basis van de pijlers gelijkwaardigheid, verbinding, veiligheid en handhaving en nieuwe Rotterdammers acties gedefinieerd.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Overig type

De ondertitel van het actieprogramma Relax dit is Rotterdam zegt het al ‘samenleven in een stad waar niemand in de meerderheid is’. Rotterdam is te classificeren als een meerderheid-minderheid stad. In Rotterdam wordt opgemerkt dat de veranderingen die in de stad hebben plaatsgevonden veel goeds hebben gebracht, maar ook tot vervreemding hebben geleid. Hoe je daar als stad mee om gaat is een groot vraagstuk. 

bert wijbenga wethouder rotterdam

Bestuurlijk gezien raakt het actieprogramma de portefeuille van meerdere collegeleden. 'We realiseren ons dat we er alleen door intensieve samenwerking kunnen komen', stelt wethouder Bert Wijbenga in het actieprogramma.  

Doel
Doel van het actieprogramma Relax Rotterdam is ontspannen samenleven in een stad die gekarakteriseerd wordt door diversiteit, binnen de bescherming én de grenzen van de wet. Uitgangspunt van het actieprogramma is het samen te doen met de stad en op die wijze het verschil te maken.

Pijlers en acties
In het actieprogramma zijn op basis van de pijlers gelijkwaardigheid, verbinding, veiligheid en handhaving en nieuwe Rotterdammers acties gedefinieerd.

De tabel hierna omschrijft de pijlers, de acties en een aantal concrete voorbeelden per actie.  

Pijler 

Actie  

Gelijkwaardigheid 

Het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en woningmarkt en gelijke behandeling in het uitgaansleven. Zo is Rotterdam pilotgemeente voor de aanpak woningmarktdiscriminatie en continueert in het uitgaansleven Panel Deurbeleid

Gelijke kansen en gelijke behandeling voor alle Rotterdammers als doorlopende lijn in alle bestaande en nieuwe aanbestedingen. 

Bevorderen van de sociale acceptatie door middel van positieve zichtbaarheid van diversiteit en verscheidenheid in de stad. Dit gebeurt door middel van diverse subsidies (o.a. arbeidsmigratieverleden, vrouwen in de politiek, pride) en in 2020 start de campagne Rotterdamschap voor meer zichtbaarheid van wat bindt als Rotterdammers.  

Verbinding 

Het faciliteren van ontmoeting en dialoog tussen Rotterdammers over het omgaan met diversiteit, ongemak, sociale normen en dergelijke. Zo worden in klaslokalen dialogen gevoerd met het project Hot Topics en worden vanaf begin 2020 structureel dialoogtafels in de stad georganiseerd.  

Het ondersteunen van scholen in Rotterdam met voorlichting en training over het omgaan met (seksuele- en gender) diversiteit, inclusiviteit en uitsluiting. Rotterdam zet in op weerbaarheid met studenten met het project Powerdays gericht op het vergroten van bewustwording van eigen discriminerende gedrag bij jongeren en het bevorderen van weerbaarheid van jongeren en van (potentiële slachtoffers) van discriminatie. 

Het bevorderen van de deskundigheid van professionals en vrijwilligers in de stad op de onderwerpen inclusiviteit en diversiteit.  
Eerder werd op initiatief van de gemeenteraad het platform 010inclusief opgericht dat zich inzet tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Het platform richt zich ook op deskundigheidsbevordering bij bedrijven en organisaties. Verder zet de gemeente via inkoop in op deskundigheidsbevordering van professionals op het gebied van cultuursensitief werken en omgaan met (seksuele en gender) diversiteit.  

De gemeente geeft het goede voorbeeld. Zo heeft de gemeente breed ingezet op inclusief werkgeverschap door scholing van medewerkers met name de leidinggevenden (bewustwording, omgaan met verschillen), een meer inclusief werving- en selectiebeleid.  

Veiligheid en handhaving 

Het verhogen van de sociale veiligheid van (kwetsbare) Rotterdammers. Zo worden ontmoetingsplekken gefaciliteerd voor kwetsbare Rotterdammers zoals The Hang-out 010 en het COC.  

Het vergroten van de kennis over de mogelijkheden tot het melden van discriminatie, onder meer door campagnes.  

Het faciliteren van ontmoetingsplekken en trainingen voor kwetsbare Rotterdammers, gericht op het vergroten van assertiviteit en veerkracht. 

Nieuwe Rotterdammers 

Rotterdamse Aanpak Statushouders 2018-2022. 

Workshop participatieverklaring voor statushouders en gezinsmigranten. Workshops ter voorbereiding zijn voor gezinsmigranten ingekocht bij Voorlichters Gezondheid, voor statushouders maken deze deel uit van de subsidie aan Vluchtelingenwerk. Tekensessies worden verzorgd in samenwerking met Theater Babel.  

Maatschappelijke begeleiding voor gezinsmigranten. Zo heeft het lopende programma Basis op Orde meer focus gelegd op deze groep en heeft de gemeente per 2020 nieuwe dienstverlening via een aanbesteding ingekocht.  

Het instellen van een centraal punt voor inburgering. 

Een intensieve aanpak voor onvoltooide inburgering. Zo is het voormalig Taalplein toegevoegd voor de intake van statushouders, waar ook het nieuwe centrale punt voor inburgering komt: Inburgering010
De koers is bepaald en begroot, deze wordt nu verder uitgewerkt met de uitvoering.