De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) stelt in de meest recente Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland dat door de afbrokkeling van het kalifaat de kans op uitreizen is verkleind, maar dat de kans op aanslagen in het Westen nog steeds reëel is.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Plan van aanpak

Deze dreiging komt onder andere voort uit personen die zijn uitgereisd, tegengehouden bij een uitreispoging, teruggekeerd, gedetineerd en vrienden en kennissen van deze personen die hetzelfde jihadistische gedachtegoed aanhangen. De aanhoudende dreiging is terug te zien bij het Rotterdamse Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR). Het MAR heeft in de afgelopen jaren niet alleen meer casussen gekregen, maar ook de zwaarte van de casussen (verdachten of veroordeelden van een terroristisch misdrijf) is toegenomen.

In Rotterdam heeft een aantal incidenten plaatsgevonden dat gerelateerd is aan radicalisering en terrorisme.

De nieuwe aanpak loopt van 2018 tot en met 2022. De aanpak bestaat uit vier actielijnen. Elke actielijn bestaat uit meerdere activiteiten en interventies. Per actielijn wordt aangegeven  wat de beoogde resultaten zijn. Tot slot kent de aanpak een doelstelling en wordt gewerkt langs drie strategische pijlers.

Rotterdam wil een veilige stad zijn, waar iedereen zich welkom en thuis voelt. De gemeente doet er alles aan, samen met politie en justitie, om de veiligheid van de stad en de Rotterdammers te waarborgen. Met de aanpak van radicalisering, extremisme en polarisatie wordt hier een bijdrage aangeleverd. Potentieel gewelddadig gedrag, dat ideologisch gedreven is, wordt tegengegaan. Dat wordt gedaan omdat dit gewelddadige gedrag tot ontwrichting van de samenleving kan leiden. Ook vormt het een bedreiging voor de sociale binding en de democratische rechtsorde. Tot slot is de doel om met deze aanpak een toename van polarisatie tegen te gaan.