Duurovereenkomsten

Een duurovereenkomst is een overeenkomst die voortdurende verbintenissen in het leven roept. Tussen partijen ontstaat een voortdurende rechtsverhouding. Meestal is er in een duurovereenkomst niets geregeld over de opzegging. Kan de overeenkomst dan eigenlijk wel opgezegd worden?

Opzeggen

Opzegging van duurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, is in beginsel mogelijk, ongeacht of wet en overeenkomst voorzien in een regeling van de opzegging. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien:

  • een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat, of
  • een bepaalde opzegtermijn in acht wordt genomen, of
  • de opzegging gepaard gaat met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding

Zie het arrest De Ronde Venen/Stedin van de Hoge Raad (HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, VNG-4817).

Ook als een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst (die niet voorziet in een regeling van de opzegging) naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar is, kan de wederpartij van degene die zich op de niet-opzegbaarheid beroept onder omstandigheden daartegen een beroep doen op de artikelen 6:248 lid 2 BW en 6:258 BW (HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660).

Omgekeerd, als een overeenkomst wel voorziet in een regeling van de opzegging, kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst in bepaalde gevallen opzegging, opzegging zonder zwaarwegende grond, opzegging op een bepaald moment, of opzegging zonder aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding juist verhinderen (HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134).

Jurisprudentie

Zie ook